Navigation, sök och inloggning

d0debb

Vad betyder begreppen?

Här förklarar vi lite mer kring de olika momenten som ingår i barnförsäkringen.

 • Om ditt barn drabbas av en olycksfallsskada eller sjukdom som kräver akut behov av vård med inskrivning över natten lämnar försäkringen ersättning med ett engångsbelopp upp till två gånger varje tolvmånadersperiod.

   

 • Om ditt barn blir inskrivet på sjukhus över natten lämnar försäkringen ersättning upp till 365 dagar.

 • Om ditt barn har varit inskrivet på sjukhus och behöver fortsatt vård i hemma lämnar försäkringen ersättning upp till 30 dagar från hemkomsten. Vårdbehovet måste uppgå till minst 14 dagar räknat från första sjukhusvårdsdagen.

 • Om ditt barn blir sjukt eller råkar ut för ett olycksfall och försäkringskassan beviljar vårdbidrag med minst 25% lämnas en månatlig ersättning med ett belopp som framgår av försäkringsbrevet. Ersättningen lämnas som längst till ditt barn blir 19 år.

 • Om ditt barn blir studie- eller arbetsoförmögen med minst 50% från 19-års ålder kan månatlig ersättning lämnas med ett belopp som framgår av ditt försäkringsbrev.

 • Ersättning lämnas för kostnader med syfte att varaktigt lindra ett invaliditetstillstånd. Kostnaderna ska uppgå till minst 5 000 kr och avse handikappanpassning eller andra förändringar i boendemiljön, tekniska hjälpmedel som underlättar vård- och tillsynsbehov eller medicinsk rehabilitering och rehabilitering som föreskrivits av läkare med syfte att den försäkrade återgår till studier eller arbete.

 • Om ditt barn drabbas av vissa sjukdomar/tillstånd lämnas ersättning med ett engångsbelopp på 10% av gällande försäkringsbelopp vid invaliditet. För vilka sjukdom/tillstånd det gäller, se försäkringsvillkoren.

 • Försäkringen bekostar 15 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog inklusive resor om ditt barn utsatts för t ex överfall, hot, mobbning. Läs mer i försäkringsvillkoren.

 • Om ditt barn avlider under tid som försäkringen är gällande lämnas dödsfallsersättning med ett belopp som framgår av försäkringsbrevet. Utbetalning sker till den försäkrades dödsbo.

 • Ersättning på upp till det belopp som framgår av försäkringsbrevet lämnas för personliga kläder, hjälm, glasögon, klocka, hörapparat och andra handikapphjälpmedel som skadats vid ett olycksfall så allvarligt att läkarbehandling krävts.

 • Vid en olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling av behörig läkare. Ersättning lämnas även för vård på sjukhus, behandling och hjälpmedel som föreskrivits av läkare.

 • Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för resor till och från behandling orsakad av en olycksfallsskada. Resor ska styrkas av behörig läkare.

 • Vid olycksfall lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som utförs av behörig tandläkare. Gjensidige ska på förhand godkänna behandlingen.

 • Försäkringen lämnar ersättningar kvarstående ärr eller annan utseendemässig förändring orsakad av sjukdom eller olycksfallsskada som krävt läkarbehandling. Ersättning lämnas enligt Trafikskadenämndens fastställda tabell och bedömningen sker tidigast ett år efter olycksfallet.

 • Om olycksfallsskada eller sjukdom medför att ditt barn får en bestående nedsättning av sin kroppsfunktion lämnar försäkringen ersättning för medicinsk invaliditet. Från 20% invaliditet lämnas en tilläggsersättning.

 • Om en olycksfallsskada eller sjukdom medför att ditt barn får en bestående nedsättning av arbetsoförmåga med minst 50% före 30-årsdagen lämnar försäkringen ersättning för ekonomisk invaliditet. Ersättning lämnas under förutsättning att sjukdomen eller olycksfallsskadan har medfört medicinsk invaliditet. Ersättning beräknas på det dubbla försäkringsbeloppet.

 • Med Måbra-stödet vill vi ge dig professionell vägledning kring frågor som rör ditt barns utveckling, sociala och psykiska status och välbefinnande. Du använder tjänsten när du söker svar på frågor kring beteende, sociala utveckling, relationer etc. Totalt 10 behandlingstillfällen per ärende ingår.

 • Om någon av barnets vårdnadshavare avlider innan barnet fyller 18 år blir försäkringen premiefri fram till 18-årsdagen.