Fritidsolycksfall

Försäkringen gäller för olycksfallsskada under den försäkrades fritid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk invaliditet och dödsfall.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för de personer som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att de är folkbokförda och bosatta på försäkringsstället..

Med olycksfallsskada avses bland annat inte

• kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar
• skada som uppkommit genom vridvåld, om inte vridvåldet är orsakat genom en direkt yttre händelse (avser inte vridvåld mot knä)

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Sverige för kostnader för läkarvård och medicin i samband med olycksfallsskada. För invaliditets- och dödsfallsersättning gäller den i hela världen.

Vad försäkringen ersätter

Du får ersättning för följande nödvändiga och skäliga kostnader som har samband med olycksfallet:
• Vårdkostnader 
• Tandskadekostnader
• Resekostnader
• Förstörda kläder och glasögon – högst 5 000 kronor.

För den som fyllt 65 år ersätter vi kostnader enligt ovan med sammanlagt högst 10 000 kronor. Ersättningsbeloppet för medicinsk invaliditet avgörs av invaliditetsgraden. Om invaliditetsgraden är mindre än 50 procent, används försäkringsbeloppet 350 000 kronor.  Är den 50 procent eller högre används försäkringsbeloppet 700 000 kronor. Från 56 års ålder sjunker försäkringsbeloppet successivt. Ersättningsbeloppet vid dödsfall är 40 000 kronor.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller bland annat inte för den som fyllt 16 år vid deltagande i:

• boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår
• tävling eller träning med motordrivet fordon
• sport, idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare.

Självrisk

Försäkringen gäller med grundsjälvrisk. Har vi avtalat om förhöjd självrisk gäller istället denna. För Invaliditetsersättning, ersättning för ärr samt dödsfallsersättning görs inget avdrag för självrisk.

Relaterat innehåll

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för de personer som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att de är folkbokförda och bosatta på försäkringsstället..

Med olycksfallsskada avses bland annat inte

• kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar
• skada som uppkommit genom vridvåld, om inte vridvåldet är orsakat genom en direkt yttre händelse (avser inte vridvåld mot knä)

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Sverige för kostnader för läkarvård och medicin i samband med olycksfallsskada. För invaliditets- och dödsfallsersättning gäller den i hela världen.

Vad försäkringen ersätter

Du får ersättning för följande nödvändiga och skäliga kostnader som har samband med olycksfallet:
• Vårdkostnader 
• Tandskadekostnader
• Resekostnader
• Förstörda kläder och glasögon – högst 5 000 kronor.

För den som fyllt 65 år ersätter vi kostnader enligt ovan med sammanlagt högst 10 000 kronor. Ersättningsbeloppet för medicinsk invaliditet avgörs av invaliditetsgraden. Om invaliditetsgraden är mindre än 50 procent, används försäkringsbeloppet 350 000 kronor.  Är den 50 procent eller högre används försäkringsbeloppet 700 000 kronor. Från 56 års ålder sjunker försäkringsbeloppet successivt. Ersättningsbeloppet vid dödsfall är 40 000 kronor.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller bland annat inte för den som fyllt 16 år vid deltagande i:

• boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår
• tävling eller träning med motordrivet fordon
• sport, idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare.

Självrisk

Försäkringen gäller med grundsjälvrisk. Har vi avtalat om förhöjd självrisk gäller istället denna. För Invaliditetsersättning, ersättning för ärr samt dödsfallsersättning görs inget avdrag för självrisk.