Hoppa till innehållet

Mer om företags­försäkring

Företagsförsäkringen innehåller alltid Egendomsskydd, Avbrott och Ansvar. Övriga försäkringar läggs till så att skyddet anpassas efter företaget. Våra specialister vet vad som krävs i din bransch och tar fram en optimal lösning till lägsta möjliga pris.

Egendomsskydd

Egendomsskydd ingår i alla Gjensidiges företagsförsäkringar och ger ett bra skydd för företagets egendom. Även skador på arbetstagares och kunders egendom ersätts. Försäkringen omfattar också låsändringar, trädgård, tomtmark, pengar, värdehandlingar, lagrad information och hyrd försäkringslokal (upp till 50 000 kr). Egendomsskyddet gäller också för system som till exempel vatten, värme, avlopp, ventilation, luftkonditionering, gas och el. Vad gäller skador på data-, tele- och tv-kommunikationssystem finns ingen beloppsbegränsning.

Egendomsskyddet omfattar skador på egendom genom följande händelser:

 • Brand, elfenomen, blixtnedslag
 • Naturskada och dammgenombrott
 • Inbrott
 • Rån och överfall
 • Vatten
 • Transport (i egna fordon)
 • Glas- och skyltskada
 • Skadegörelse och stöld
 • Allrisk (andra plötsliga och oförutsedda utifrånkommande skador)

Avbrott

Avbrott ingår i alla Gjensidiges företagsförsäkringar. Den ersätter förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag vid avbrott på grund av ersättningsbar egendomsskada genom brand, naturskada, dammgenombrott, inbrott, rån, överfall, vatten, glas- och skyltskada, skadegörelse, stöld eller allriskskada.

Försäkringen gäller också vid en ersättningsbar egendomsskada hos kund eller leverantör orsakar avbrottet. Dessutom täcks oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme. Företaget får även ersättning om räddningstjänst eller polismyndighet har spärrat av området så att verksamheten hindras.

Ansvar

Ansvar ingår i alla Gjensidiges företagsförsäkringar och gäller för skadeståndsskyldighet till följd av bland annat sak- och personskada i verksamheten. Den gäller också om krav har framställts mot den försäkrade som ägare, brukare eller tomträttsinnehavare av fastigheten där verksamheten bedrivs. Skador genom byggnads- och anläggningsarbeten omfattas också av Ansvarsskyddet, liksom skadeståndsskyldighet till följd av ren förmögenhetsskada.

Omfattning

 • Person- och sakskada
 • Ren förmögenhetsskada:
  - Ingrediens- och komponentskada
  - Skada enligt Dataskyddsförordningen
 • Omhändertagen egendom samt nyckelförlust
 • Hyrd lokal

Entreprenad

Du kan till stor del själv bestämma hur din Entreprenadförsäkring ska utformas. Den omfattar dig och dina arbetstagare och gäller för arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom.

 • Arbeten
 • Hjälpmedel som finns angivna i försäkringsbrevet.
 • Befintlig egendom.
 • Arbetstagares egendom.
 • Pengar och värdehandlingar.
 • Lagrad information.

Arbeten

Med arbeten menas egendom och arbetsprestationer, samt egendom av förbrukningskaraktär, som ingår i det avtalade åtagandet eller för utförande i egen regi. Om detta har avtalats ingår även egendom och arbetsprestationer som beställaren tillhandahåller.

Hjälpmedel

Egendom som inte är förbrukningsvaror och som behövs för att utföra arbetet, till exempel verktyg, stegar och redskapsbodar.

Befintlig egendom

Försäkringen gäller för befintlig egendom i arbetsområdet, eller i direkt anslutning till arbetsområdet. Skyddet omfattar bland annat beställare, hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare.

Läs mer om Entreprenad och de fullständiga villkoren i tilläggsförsäkringarna här >>

Förmögenhetsbrott

Med den här försäkringen får du ersättning för ekonomisk förlust om någon gör sig skyldig till dataintrång eller förmögenhetsbrott. Du får också ersättning för ekonomisk förlust, inklusive skadestånd, om en anställd har gjort sig skyldig till brottslig handling för att uppnå ekonomisk vinning för egen del, eller åt någon annan. Försäkringen täcker även rättegångskostnader. 

Krisförsäkring

Försäkringen ersätter kristerapi om du, eller någon av dina anställda, råkar ut för (eller är närvarande vid) brand, inbrott, explosion, rån, överfall, hot eller olycksfall som orsakar kroppsskada och psykisk kris. Om du skulle avlida i tjänsten gäller försäkringen också din make/maka eller sambo.

Överfallsförsäkring

Försäkringen gäller för det skadestånd för personskada som de försäkrade har rätt till om de utsätts för uppsåtligt våld eller hot om våld. Gärningen ska utgöra brott som innefattar personskada eller sådan kränkning av den personliga integriteten som berättigar till ersättning.

Professionsansvar (ren förmögenhetsskada)

Som konsult behöver man skydd mot skadeanspråk som framställs mot den försäkrade till följd av uppdrag i den rådgivande verksamhet. Det finns olika typer av konsulter och därav olika försäkringslösningar, kontakta oss så hjälper vi er med vilket skydd ni ska ha.

Tjänsteresa

När du tecknar tjänstereseförsäkring för dina anställda kan ni till exempel få ersättning för sjukdom och olycksfall på tjänsteresan. Försäkringen omfattar också reseavbrott, bagageskydd, försening, missad avresa, stöld, rån eller överfall, ansvarsskydd och rättsskydd. Du kan till exempel få ersättning om du måste åka hem till nära anhörig eller kollega som drabbats av allvarlig sjukdom eller olycksfall.

Några exempel

 • Ersättning vid försenat bagage, för inköp av nödvändiga kläder och hygienartiklar.
 • Täcker merkostnader för att komma fram till resmålet vid missad avresa.
 • Omfattar resa för ersättare om försäkrad måste åka hem på grund av nödsituation. 

Verktyg i fordon

Försäkringen gäller för verktyg och utrustning under transport i Norden, till exempel mätutrustning och datorer. Skyddet gäller för verktygen på arbetsresa och så fort de lämnar den lokal som de normalt förvaras i. Den gäller alltså vid transport, lastning, omlastning, lossning och uppehåll som hänger ihop med transporten.

Kort om skyddet

 • Omfattar verktyg och utrustning under transport.
 • Gäller i Norden.
 • Med tillägg för övrig parkering gäller försäkringen även för inbrott i parkerat fordon.

VD- och styrelseansvar

Försäkringen gäller för skadeståndskrav till följd av ren förmögenhetsskada, och även ansvarsskada, som framställs mot dig i egenskap av verkställande direktör, medlem av styrelse, eller ledande befattningshavare inom koncernen (de senare omfattas vid brott mot aktiebolagslag eller bolagsordning).

Detta hjälper vi till med

Vi åtar oss att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Vi förhandlar med den som kräver skadestånd. Vi för din talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande. Vi betalar de rättegångs- eller skiljemannakostnader som du blir skyldig att betala. Vi betalar också det skadestånd som du döms att betala.