Hoppa till innehållet
Leende kvinna i grå tröja

Om vi inte är överens

Du som kund är viktig för oss och vår målsättning är nöjda kunder. För att vi ska bli bättre behöver vi få veta när du är missnöjd eller har ett klagomål. Ibland har vi olika åsikter och ibland har något inte fungerat som det ska. Både privat- och företagskunder har möjlighet att få sitt ärende prövat hos Gjensidige och prövningen är kostnadsfri.

1. Vänd dig till den som behandlat ärendet

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller handläggningen kan du vända dig till den som handlagt ärendet. Det är oftast tillräckligt för att situationen eller eventuella oklarheter ska klaras upp. Om ni inte kommer överens kan ärendet omprövas på avdelningen. 

Vet du inte vem du ska kontakta så är det enklast att skicka e-post.

Skadeärende: skador@gjensidige.se (glöm inte att ange skadenummer om sådant finns)
Försäkringsfrågor privatkund: info@gjensidige.se
Försäkringsfrågor företagskund: foretag@gjensidige.se

2. Kontakta Klagomålsansvarig på Gjensidige

Om du fortfarande inte är nöjd finns det möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig hos Gjensidige. Klagomålsansvarig gör en fristående och oberoende prövning av ditt ärende. Du får besked inom två veckor om hur ditt ärende kommer att hanteras och vår målsättning är även att kunna lämna ett beslut under denna tid. Du måste begära prövningen inom 6 månader efter Gjensidiges beslut.

Klagomålsansvarig kan pröva de flesta ärenden som gäller försäkring och skador men det finns några undantag, till exempel värderingsfrågor eller ärenden som prövats eller är under prövning hos extern nämnd eller i domstol. 

För att så snabbt och effektivt som möjligt kunna hjälpa till med ditt klagomål behöver vi få skriftlig information om vad du anser är fel.

Skicka e-post till:  klagomalsansvarig@gjensidige.se

3. Andra vägar för prövning

Om du fortfarande inte nöjd efter våra interna prövningar finns ett antal andra möjligheter att få ditt ärende prövat externt.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kan pröva ärenden och tvister som rör privatpersoners försäkringar. Nämndens avdelning för försäkringsfrågor prövar tvister inom försäkringsområdet till exempel om du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada. ARN prövar dock inte medicinska bedömningar, vållandefrågor vid trafikolyckor eller om tvisten rör lägre belopp än 2 000 kr. Prövningen i ARN är kostnadsfri.

Anmälan måste göras inom ett år från det att du första gången framfört ditt klagomål till Gjensidige, om det gått längre tid än ett år från det första klagomålet har man alltid möjlighet att skicka in anmälan inom två månader från och med slutgiltigt beslut från Klagomålsansvarig.

För mer information se ARNs hemsida www.arn.se, Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, arn@arn.se

Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring. 

Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring. 

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnder prövar se deras hemsida www.forsakringsnamnder.se. Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se

En rådgivande nämnd till försäkringsbolagen. Nämnden ska på begäran av patient, vårdgivare, försäkringsbolag eller domstol yttra sig i skadeärende som rör patientförsäkringen. För mer information se www.patientskadenamnden.se, Patientskadenämnden Box 24127, 104 51 Stockholm. Tel 08-522 787 44.

Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsbolagen och prövar ärenden som rör personskada till följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. Vissa ärenden är obligatoriska och prövas alltid av nämnden. Gjensidige hjälper dig med den obligatorisk prövningen. Du kan själv begära prövning hos trafikskadenämnden om prövningen inte är obligatorisk.

För mer information se www.trafikskadenamnden.se, Trafikskadenämnden Box 24048, 104 50 Stockholm. Tel. 08-522 787 00.

Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol och för mer information se www.domstol.se. Du behöver väcka talan inom viss tid (preskriptionstiden)

En rättsskyddsförsäkring kan hjälpa till och bekosta ett juridiskt ombud om du hamnat i en tvist och försäkringen gäller även för tvist om Gjensidige är motpart.  En sådan försäkring brukar ingå i bland annat motor-, fordons-, hem-, fritidshus- och reseförsäkring.

4. Andra vägar för rådgivning

Här kan du läsa mer om andra vägar för rådgivning.

Du som är privatperson kan få oberoende och kostnadsfri hjälp och vägledning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, Konsumenternas försäkringsbyrå Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00. Observera att de inte prövar tvister.

Du kan också få råd och hjälp via din kommunala konsumentvägledare. Besök din kommuns hemsida för mer information.

Konsumentverket har en upplysningstjänst som heter Hallå konsument. Dit kan du vända dig med frågor som rör köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och andra upplysningar för mer information se www.hallakonsument.se. Hallå konsument Box 48, 651 02 Karlstad

5. EU-kommissionens klagomålsportal online

Om ditt klagomål gäller en produkt eller en tjänst som du har köpt på nätet kan du vända dig till webbplatsen tvistlösning av varor och tjänster köpta på nätet som är framtagen av EU. Varan eller tjänsten måste vara köpt på nätet men också inom EU. Du hittar formuläret här. I formuläret blir du ombedd att fylla i näringsidkarens e-postadress och använd då klagomalsansvarig@gjensidige.se

Preskription

Med preskription avses att rätt till ersättning upphör efter viss tid om du inte anmält din skada eller ställt ditt krav. Har det gått tio år eller mer är det för sent att anmäla skadan. Närmare information om preskription i just ditt ärende kan du få av handläggaren.

Enligt allmänna regler för preskription är det alltid för sent att anmäla en skada eller ställa ett krav om det gått mer än tio år.  När det gäller försäkring så finns det olika regler för skador som inträffat före 1 januari 2015, dessa skador man måste anmäla till försäkringen inom tre år från att man fått kännedom om att man kan göra anspråk på ersättning från försäkringen och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande.

Har skadan inträffat efter 1 januari 2015 måste den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom 10 år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

Du har dock alltid 6 månader på dig att väcka talan från det att bolaget lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan om du inte är nöjd.

Preskription personskador

Om patientskadan inträffat efter 1 januari 2015 måste du anmäla en skada inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Om patientskadan inträffat före 1 januari 2015 måste du anmäla en skada inom tre år från det att du som patient fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Detta betyder att anmälan ska göras inom tre år från det att -skadan är objektivt märkbar, att du inser att skadan kan ha samband med en behandling och att patientskadeersättning är möjlig samt att du får reda på vilken försäkringsgivare som du ska ställa krav på ersättning till.

Under tiden skadan handläggs åberopas inte preskription.

När Gjensidige tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan har du alltid minst sex månader att väcka talan i domstol om du inte är nöjd.

Omprövning i avslutat skadeärende

Du har enligt 5 kap 5 § Skadeståndslagen möjlighet att få din rätt till ersättning omprövad, även om ditt skadeärende avslutats. Förutsättningen är att det skett en väsentlig förändring av de förhållanden som legat till grund för att bestämma ersättningen. Omprövning enligt 5 kap 5§ måste anmälas inom 3 år från den tidpunkt när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet har inträtt.

Om trafikolyckan inträffat efter 1 januari 2015 måste du begära ersättning för skadan inom tio år från skadehändelsen.

Om trafikolyckan inträffat före 1 januari 2015 måste du begära ersättning för skadan inom tre år från det att du fick kännedom om att du råkat ut för den. Det är oftast samma dag som trafikolyckan inträffade. Den avgörande frågan är när det stod klart att det fanns ett samband mellan trafikolyckan och den aktuella skadan, alternativt när det stod klart att skadan skulle leda till bestående men. Du måste kräva ersättning inom tre år från denna tidpunkt. Har det gått tio år eller mer efter skadan är det för sent att begära ersättning. Tioårsgränsen räknas från det att du upptäckte din skada, även om du då inte visste att den berodde på trafikolyckan. 

Under tiden ärendet handläggs åberopas inte preskription.

När Gjensidige tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan har du alltid minst sex månader att väcka talan om du inte är nöjd.

Omprövning i avslutat skadeärende              

Du har enligt 5 kap 5 § Skadeståndslagen möjlighet att få din rätt till ersättning omprövad, även om ditt ärende avslutats. Förutsättningen är att det skett en väsentlig förändring av de förhållanden som legat till grund för att bestämma ersättningen. Omprövning enligt 5 kap 5§ måste anmälas inom 3 år från den tidpunkt när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet har inträtt.