Fritidshus­försäkring

En fritidshusförsäkring från Gjensidige skyddar ditt andra hem mot de vanligaste skadorna och händelserna, till exempel mot skadedjur.

Skadedjursförsäkring hos Anticimex ingår!

Skydda ditt andra hem

Har du ett fritidshus där du gör ett avbrott från vardagen och tar det lugnt skall du inte behöva oroa dig för tråkigheter som kan hända.

  • Låg självrisk och omfattande villkor
  • Välj mellan två olika nivåer; Lagom och Plus
  • Anpassa skyddet efter ditt behov med tilläggsförsäkringar
  • Snabb hjälp vid skada

Välj den försäkring som passar dig

Vilken försäkring behöver du? Det beror förstås på hur du använder ditt fritidshus och vad du vill att försäkringen ska gälla för. 

Lagom

Egendom som kan försäkras är fritidshuset och övriga byggnader på tomten. Försäkringen gäller också för ledningar och installationer fram till kommunal eller samägd anläggning och för tomten. Egendomsskyddet i försäkringen kan lämna ersättning vid bland annat stöld och skadegörelse, brand-, explosion- och nedsotningsskador, vatten- och andra läckageskador, storm-, hagel och blixtskador, översvämnings- och naturskador, skador på installationer och hushållsmaskiner, skador på glasrutor, skador orakade av vilja djur i bostaden, förekomst av skadedjur och merkostnader för annat boende om ditt fritidshus förstörs av
brand eller vattenskada.

Med lösegendom menar vi dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar. Väljer du Fritidshusförsäkring Lagom så är det högsta ersättningsbeloppet 200 000 kr. För Fritidshusförsäkring Plus är det högsta ersättningsbeloppet 1 000 000 kr.

Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du som privatperson och ägare av fritidshuset hamnar i en rättstvist som kan prövas av exempelvis tingsrätt. Du får ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader. Högsta ersättningsbelopp är 250 000 kr varav 40 000 kr för vittnes- och utredningskostnader.

Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som ägare till fritidshuset krävs på skadestånd. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som ställer kravet. Vi för din talan vid en eventuell rättegång och svarar då också för
rättegångskostnaderna. Vi betalar det skadestånd du är skyldig att betala. Högsta ersättningsbelopp är 5 000 000 kr.

Om du drabbas av traumatiskt tillstånd efter brand eller inbrott i det försäkrade fritidshuset ersätter försäkringen behandling hos psykolog. Försäkringen gäller bland annat inte för skada som har samband
med yrkes- eller tjänsteutövning.

Lagom
Plus
Ansvarsförsäkring

Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som ägare till fritidshuset krävs på skadestånd. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som ställer kravet. Vi för din talan vid en eventuell rättegång och svarar då också för
rättegångskostnaderna. Vi betalar det skadestånd du är skyldig att betala. Högsta ersättningsbelopp är 5 000 000 kr.

Egendomsskydd byggnad

Egendom som kan försäkras är fritidshuset och övriga byggnader på tomten. Försäkringen gäller också för ledningar och installationer fram till kommunal eller samägd anläggning och för tomten. Egendomsskyddet i försäkringen kan lämna ersättning vid bland annat stöld och skadegörelse, brand-, explosion- och nedsotningsskador, vatten- och andra läckageskador, storm-, hagel och blixtskador, översvämnings- och naturskador, skador på installationer och hushållsmaskiner, skador på glasrutor, skador orakade av vilja djur i bostaden, förekomst av skadedjur och merkostnader för annat boende om ditt fritidshus förstörs av
brand eller vattenskada.

Egendomsskydd lösöre

Med lösegendom menar vi dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar. Väljer du Fritidshusförsäkring Lagom så är det högsta ersättningsbeloppet 200 000 kr. För Fritidshusförsäkring Plus är det högsta ersättningsbeloppet 1 000 000 kr.

Krisförsäkring

Om du drabbas av traumatiskt tillstånd efter brand eller inbrott i det försäkrade fritidshuset ersätter försäkringen behandling hos psykolog. Försäkringen gäller bland annat inte för skada som har samband
med yrkes- eller tjänsteutövning.

Rättsskydd

Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du som privatperson och ägare av fritidshuset hamnar i en rättstvist som kan prövas av exempelvis tingsrätt. Du får ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader. Högsta ersättningsbelopp är 250 000 kr varav 40 000 kr för vittnes- och utredningskostnader.

Allrisk byggnad

Försäkringen gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbelopp är 200 000 kr.

Lösöre plus

Denna försäkring består av tre moment:
1, Stöld av och skadegörelse på utomhusgrill och trädgårdsmöbler.
Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på utomhusgrill och trädgårdsmöbler som är placerade på den försäkrade fastigheten. Högsta ersättningsbelopp är 10 000 kr vid varje skadetillfälle.

2, Två års nyvärde lösegendom.
Vid ersättningsbar skada enligt egendomsskyddet görs inget åldersavdrag för lösegendom för de två första åren.

3, Skidutrustning.
Försäkringen gäller för stöld av skidor samt skidutrustning som förvaras utanför men i direkt anslutning till den försäkrade bostaden under den tid du vistas på fastigheten. Högsta ersättningsbelopp är 10 000 kr vid varje skadetillfälle.

Minskat åldersavdrag

Försäkringen ersätter det åldersavdrag som överstiger 15 000 kr om försäkrad byggnad drabbas av skada som ersätts enligt avsnitten:
• Egendomsskador
• Allrisk byggnad
• Ytskikt och tätskikt
• Utökat läckageskydd

Underförsäkringsskydd lösegendom

Försäkringen gäller om du under pågående försäkringsår skaffar egendom som medför att värdet av din sammanlagda egendom i fritidshuset överstiger försäkringsbeloppet. Du måste dock anmäla förändringen senast i samband med att din försäkring förnyas. Gör du inte det riskerar du att inte få full ersättning vid skada.

Utökat läckageskydd

Försäkringen gäller för skada på bostadsbyggnad som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak. Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kr.
Observera att försäkringen inte gäller för:
• Skada på bostadsbyggnad där taket är äldre än 30 år.
• Skada på yttertak varigenom läckaget skett. Med yttertak avses hela takkonstruktionen ovanför takstolar.
• Skada orsakad av felaktig konstruktion, felaktigt utförande eller materialfel.

Ytskikt och tätskikt

Försäkringen gäller för ytskikt och tätskikt vid en ersättningsbar läckageskada. En förutsättning är att
arbetet med ytskikt och tätskikt utförts enligt de byggregler och i förekommande fall branschregler samt tillverkarens råd och anvisningar som gällde vid byggnad- eller installationstillfället. Högsta ersättningsbelopp är 200 000 kr.

Läs villkoren

Kundservice har öppet vardagar 9-17

Teckna försäkring

Kontakta kundservice på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se för att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar dina behov.

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Självrisk och ersättningsnivåer

Mer information om självrisker och ersättningsbelopp finns i villkoren. Ring oss gärna om du vill ha råd kring självrisker eller vilken försäkring du ska välja.

Fullständiga villkor