Hoppa till innehållet
Två personer tittar på en dataskärm tillsammans

Tekniska konsulter

Försäkringen är skräddarsydd för tekniska konsulter. I grundskyddet ingår egendomsskydd, avbrottsförsäkring, och ansvarsförsäkring.

Vad försäkringen omfattar

Här nedan ser du vad som ingår i grundskyddet samt vilka tilläggsförsäkringar du kan välja. Det branschspecifika tillägget är en försäkring som vi alltid brukar rekommendera våra kunder inom denna bransch, i ert fall är det konsultansvaret som utgår från avtalet ABK.

Grundförsäkring

Egendom

Egendomsskyddet ger ett bra skydd för företagets egendom. Även skador på arbetstagares och kunders egendom ersätts. Försäkringen omfattar också låsändringar, trädgård, tomtmark, pengar, värdehandlingar, lagrad information och hyrd försäkringslokal (upp till 50 000 kr). Egendomsskyddet gäller också för system som till exempel vatten, värme, avlopp, ventilation, luftkonditionering, gas och el. Vad gäller skador på data-, tele- och tv-kommunikationssystem finns ingen beloppsbegränsning. Egendomsskyddet omfattar skador på egendom genom följande händelser:

 • Brand, elfenomen, blixtnedslag
 • Naturskada och dammgenombrott
 • Inbrott
 • Rån och överfall
 • Vatten
 • Transport (i egna fordon)
 • Glas- och skyltskada
 • Skadegörelse och stöld
 • Allrisk (andra plötsliga och oförutsedda utifrånkommande skador)
Avbrott

Avbrott ersätter förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag vid avbrott på grund av ersättningsbar egendomsskada genom brand, naturskada, dammgenombrott, inbrott, rån, överfall, vatten, glas- och skyltskada, skadegörelse, stöld eller allriskskada. Försäkringen gäller också vid en ersättningsbar egendomsskada hos kund eller leverantör orsakar avbrottet. Dessutom täcks oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme. Företaget får även ersättning om räddningstjänst eller polismyndighet har spärrat av området så att verksamheten hindras.

Ansvar

Ansvarsförsäkringen gäller för skadeståndsskyldighet till följd av bland annat sak- och personskada orsakad i den försäkrade verksamheten. Den kan också gälla om krav har framställts mot den försäkrade som ägare, brukare eller tomträttsinnehavare av fastigheten där verksamheten bedrivs samt i vissa fall för ren förmögenhetsskada.

Omfattning

 • person- och sakskada
 • omhändertagen egendom samt nyckelförlust
 • hyrd lokal
 • ren förmögenhetsskada:
  • ingrediens- och komponentskada
  • skada enligt Dataskyddsförordningen.

Branschtillägg

Konsultansvar

Försäkringen gäller för skadeståndskrav för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada till följd av skada som uppkommit i den rådgivande verksamheten för tekniska konsulter enligt
• allmänna skadeståndsrättsliga regler
• allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK)
• andra allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.
Försäkringen omfattar inte bland annat skadeståndskrav mellan den försäkrade och dotterbolag samt fastighetsvärderingar eller överlåtelsebesiktningar.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud, om den försäkrade råkar i tvist. Skyddet gäller för tvist som prövas som tvistemål i allmän domstol, samt för tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

Övriga tillägg

Förmögenhetsbrott

Med den här försäkringen får du ersättning för ekonomisk förlust om någon gör sig skyldig till dataintrång eller förmögenhetsbrott. Du får också ersättning för ekonomisk förlust, inklusive skadestånd, om en anställd har gjort sig skyldig till brottslig handling för att uppnå ekonomisk vinning för egen del, eller åt någon annan. Försäkringen täcker även rättegångskostnader.

Överfallsförsäkring

Försäkringen gäller för det skadestånd för personskada som de försäkrade har rätt till om de utsätts för uppsåtligt våld eller hot om våld. Gärningen ska utgöra brott som innefattar personskada eller sådan kränkning av den personliga integriteten som berättigar till ersättning.

Tjänstereseförsäkring

När du tecknar tjänstereseförsäkring för dina anställda kan ni till exempel få ersättning för sjukdom och olycksfall på tjänsteresan. Försäkringen omfattar också reseavbrott, bagageskydd, försening, missad avresa, stöld, rån eller överfall, ansvarsskydd och rättsskydd. Du kan till exempel få ersättning om du måste åka hem till nära anhörig eller kollega som drabbats av allvarlig sjukdom eller olycksfall.

Några exempel:

 • Ersättning vid försenat bagage, för inköp av nödvändiga kläder och hygienartiklar.
 • Täcker merkostnader för att komma fram till resmålet vid missad avresa.
 • Omfattar resa för ersättare om försäkrad måste åka hem på grund av nödsituation.
Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen ger ersättning vid invaliditet efter en olycksfallsskada. Den kan även i samband med olycksfallsskada ge ersättning för bland annat tandskadekostnader, merkostnader för kläder och glasögon, rehabilitering och hjälpkostnader vid invaliditet. Gäller ej vid idrottsutövning.

Krisförsäkring

Försäkringen ersätter kristerapi om du, eller någon av dina anställda, råkar ut för (eller är närvarande vid) brand, inbrott, explosion, rån, överfall, hot eller olycksfall som orsakar kroppsskada och psykisk kris. Om du skulle avlida i tjänsten gäller försäkringen också din make/maka eller sambo.

Mediahantering

Vid en ersättningsbar skada förutom rättsskydd omfattar försäkringen skäliga konsultationskostnader om råd från PR-konsult är nödvändigt för att skydda den försäkrades varumärke, exempelvis om försäkringstagaren blivit stämd efter att ha varit vårdslös eller drabbats av avbrott efter ett epidemiutbrott av salmonella om detta försäkrats.

Sjukavbrott

Försäkringen lämnar ersättning för fasta kostnader vid avbrott i den försäkrade rörelsen till följd av att försäkrad person avlider eller drabbats av arbetsoförmåga. Alternativt kan försäkringen ersätta skälig merkostnad för anlitande av vikarie i syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle ha haft om skada inte inträffat.

Kontakta oss för offert

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och offert. Du når oss på 0771-326 326 eller foretag@gjensidige.se

200 år av erfarenhet