Fritidsolycksfall

Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar på din fritid. Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk invaliditet och dödsfall.

Så gäller försäkringen

Försäkringen gäller för de personer som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att de är folkbokförda och bosatta på försäkringsstället. Försäkringen gäller i Sverige för kostnader för läkarvård och medicin i samband med olycksfallsskada. För invaliditets- och dödsfallsersättning gäller den i hela världen.

Detta ersätter försäkringen 

Du får ersättning för följande nödvändiga och skäliga kostnader som har samband med olycksfallet:

  • Vårdkostnader 
  • Tandskadekostnader
  • Resekostnader
  • Förstörda kläder och glasögon – högst 5 000 kronor.

Har du fyllt 65 år ersätter vi kostnader upp till 10 000 kronor. Ersättningsbeloppet för medicinsk invaliditet avgörs av invaliditetsgraden. Om invaliditetsgraden är mindre än 50 procent, används försäkringsbeloppet 350 000 kronor.  Är den 50 procent eller högre används försäkringsbeloppet 700 000 kronor. Från 56 års ålder sjunker försäkringsbeloppet successivt. Ersättningsbeloppet vid dödsfall är 40 000 kronor.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller bland annat inte för den som fyllt 16 år vid deltagande i:

  • boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår
  • tävling eller träning med motordrivet fordon
  • sport, idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare.

Självrisk

Försäkringen har samma självrisk som din hem- eller villaförsäkring. För Invaliditetsersättning, ersättning för ärr samt dödsfallsersättning görs inget avdrag för självrisk.