Hoppa till innehållet

Skada vid dolda fel

Här kan du som har en Dolda felförsäkring, t ex UPPDAGA, anmäla din skada.

Så anmäler du dolda fel

Du anmäler dolda fel l i fastigheten eller bostadsrätten via formuläret nedan. Om du är köpare av fastigheten måste du ha en fullmakt från säljaren för att kunna anmäla.

Vad händer efter anmälan?

  1. När vi har fått din anmälan skickas en bekräftelse per mejl med vårt skadenummer.
  2. När vi har mottagit alla handlingar som listas nedan, börjar vi handläggningen.
  3. Behöver vi ytterligare information eller handlingar, återkommer handläggaren till dig.
  4. Vi meddelar dig beslut i ditt ärende.

OBS! Om det fel som du vill anmäla har uppstått under garantitiden gäller andra regler, kontakta i så fall den entreprenör som du har anlitat innan du gör din anmälan till oss.

Har du några frågor eller funderingar?

Det kan vara komplext att ta till sig allt som har med försäkringar att göra. Om det är något som är oklart är du välkommen att kontakta oss så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig. Du når oss på: 

Vanliga frågor om Dolda fel-försäkringen

Vem gäller försäkringen för?

Det är säljaren av bostaden som är försäkringstagare. Trots att försäkringen endast gäller för säljaren av huset så finns det ändå fördelar även för dig som köpare av huset.

Om du har en fullmakt från säljaren, kan du sköta allt kontakt med oss direkt och behöver inte gå via säljaren. Dessutom kan du känna dig trygg med att vi som försäkringsbolag alltid har pengar att betala den ersättning du har rätt till.

När gäller försäkringen?

Försäkringen börjar gälla från den dag då köpekontraktet undertecknas och gäller sedan i 10 år räknat från tillträdesdagen.

Vad gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller under de förutsättningar som anges i försäkringsvillkoren. 

Dolda fel-försäkringen gäller för säljarens ansvar för fel i bostadsbyggnad enligt jordabalken kap 19 §4 inklusive rättspraxis (jordabalken är den lag som omfattar allt som har med fast egendom att göra). Det innebär att säljaren kan bli ersättningsskyldig för fel som du som köpare inte kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning eller besiktning innan försäljningen och som du inte kunde förvänta dig med hänsyn till bostadsbyggnadens ålder, skick och andra omständigheter.

Har säljaren tecknat Uppdaga Mest gäller försäkringen, under vissa förutsättningar, även för riskkonstruktioner. Du kan få ersättning för skada på riskkonstruktion utifrån vad det kostar att åtgärda felet men med hänsyn tagen till ålder, bruk samt eventuell standardhöjning.

Se fullständiga försäkringsvillkor
Vad innebär det att jag som köpare har undersökningsplikt?

Säljaren ansvarar inte för fel som en normalt insatt och erfaren lekman borde ha upptäckt vid en tillräckligt noggrann undersökning. Felet anses i sådana fall vara upptäckbart och därför  täcks det inte av försäkringen. Du som köpare har alltid undersökningsplikt i samband med köp av en fastighet.

Det är vanligt att man som köpare låter en besiktningsman utföra en så kallad överlåtelsebesiktning. Om besiktningsmannen som du anlitar missar något som en normalt kunnig lekman borde ha upptäckt innebär inte att felet är att betrakta som dolt. Som köpare har du undersökningsplikt även för de delar av fastigheten som inte ingår i besiktningsmannens uppdrag.

Ibland kan det finnas tecken på fel, till exempel dålig lukt och fuktfläckar. I sådana fall har du som köpare en utökad undersökningsplikt. Det kan innebära att du måste låta utföra en utökad teknisk undersökning för att hitta vad som orsakar det.

Finns det några undantag i försäkringen?

Nedan anger vi några exempel på undantag i försäkringen:

  • fel som säljaren eller köparen kände till eller borde ha känt till när försäkringen tecknades, eller om säljaren undanhållit väsentlig information eller på annat sätt handlat svekfullt mot köparen
  • fel som har att göra med installationer för värme, gas och ventilation
  • fel som har att göra med förekomster av asbest, radon eller annat byggnadsmaterial som vid köpekontraktsdatumet inte bedömdes vara skadligt men som enligt senare regelverk bedöms vara skadligt för person eller omgivning.

För fullständig information om vad försäkringen gäller för och inte gäller för, se försäkringsvillkoren.

Vad är inte ett Dolt fel?

Ett fel betraktas inte som dolt fel om köparen borde ha upptäckt felet vid en noggrann undersökning av fastigheten.

Det innebär bland annat att försäkringen inte gäller för fel som upptäckts under besiktning av fastigheten i samband med försäljningen, eller för fel som skulle ha upptäckts vid fortsatt fördjupad utredning med anledning av varningstecken som uppmärksammats.

Vad gör jag om jag har ytterligare frågor?

Det är inte alltid så lätt att förstå allt som har med försäkringar att göra. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig. Du når oss på: