Försäkring för bostadsrättsförening

Gjensidige har tagit fram en försäkringslösning som är skräddarsydd för just bostadsrättsföreningar. I grundskyddet ingår Egendom, Ansvar, Avbrott, och Rättsskydd. Skyddet kan sedan förstärkas ytterligare med kloka tilläggsförsäkringar.

Hur tecknar du försäkringen?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Hitta ditt förmedlarbolag

Trygg bostadsrättsförsäkring

Vad innebär de olika delarna i grundskyddet?

Egendomsförsäkring

Ersätter skada på egendom vid exempelvis brand-, inbrotts- eller vattenskada.

Avbrottsförsäkring

Om ni skulle råka ut för en ersättningsbar egendomsskada så kan ni få hjälp från den här försäkringen. Försäkringen ersätter till exempel hyresförlust och extrakostnader för att upprätthålla verksamheten.

Ansvar

Om någon kräver er på skadestånd utreder vi bland annat om skadeståndsskyldighet föreligger samt betalar ut ett eventuellt skadestånd.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud, om föreningen råkar i tvist. Skyddet gäller för tvist som prövas som tvistemål i allmän domstol, samt för tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

Styrelseansvar

Försäkringen gäller för styrelseledamot eller lekmannarevisor i bostadsrättsförening och ger bra hjälp vid skadeståndskrav. Försäkringen gäller utan självrisk.

Det här får du hjälp med

  • Vi utreder om skadeståndsskyldigheten föreligger.
  • Vi förhandlar med den som kräver skadestånd.
  • Vi för din talan vid rättegång och skiljemannaförfarande.
  • Vi betalar de rättegångs- eller skiljemannakostnader som du blir skyldig att betala.
  • Vi betalar också det skadestånd som du döms att betala.

Maskinförsäkring

Genom denna försäkring kan ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada genom inre orsak på byggnad och till byggnad hörande anläggningar och system så som ventilation, värme och el etc.

Skadeståndsgaranti

Försäkringen ersätter skada som hyresgäst eller bostadsrättshavare är skadeståndsskyldig för och som kan ersättas enligt Gjensidiges ansvarsförsäkring för privatperson.

Sanering

Försäkringen gäller för kontor och bostäder och ersätter sanering av fastigheten vid skadedjursangrepp.

Kollektivt bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägget täcker skador som bostadsrättsinnehavaren är underhålls- och reparationsskyldig för enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Försäkringen ersätter skada på fast inredning som bostadsrättsinnehavaren bekostat.

Till försäkringsvillkoren