Innerstadsgata kantad av grönskande träd

Försäkring för bostadsrätts­förening

Gjensidige har tagit fram en försäkringslösning som är skräddarsydd för just bostadsrättsföreningar. I grundskyddet ingår Egendom, Ansvar och Avbrott. Skyddet kan sedan förstärkas ytterligare med kloka tilläggsförsäkringar.

Vad försäkringen omfattar

Grundskydd

Ersätter skada på egendom vid exempelvis brand-, inbrotts- eller vattenskada.

Om någon kräver er på skadestånd utreder vi bland annat om skadeståndsskyldighet föreligger samt betalar ut ett eventuellt skadestånd.

Om ni skulle råka ut för en ersättningsbar egendomsskada så kan ni få hjälp från den här försäkringen. Försäkringen ersätter till exempel hyresförlust och extrakostnader för att upprätthålla verksamheten.

Tillägg för bostadsrättsföreningar

Försäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud, om den försäkrade råkar i tvist. Skyddet gäller för tvist som prövas som tvistemål i allmän domstol, samt för tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

Försäkringen gäller för styrelseledamot eller lekmannarevisor i bostadsrättsförening och ger bra hjälp vid skadeståndskrav. Försäkringen gäller utan självrisk.

Vi utreder om skadeståndsskyldigheten föreligger, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegång och skiljemannaförfarande. Vi betalar de rättegångs- eller skiljemannakostnader som du blir skyldig att betala och det skadestånd som du döms att betala.

Genom denna försäkring kan ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada genom inre orsak på byggnad och till byggnad hörande anläggningar och system så som ventilation, värme och el etc.

Försäkringen ersätter skada som hyresgäst eller bostadsrättshavare är skadeståndsskyldig för och som kan ersättas enligt Gjensidiges ansvarsförsäkring för privatperson.

Försäkringen gäller för kontor och bostäder och ersätter sanering av fastigheten vid skadedjursangrepp.

Bostadsrättstillägget täcker skador som bostadsrättsinnehavaren är underhålls- och reparationsskyldig för enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Försäkringen ersätter skada på fast inredning som bostadsrättsinnehavaren bekostat.

Välj det förmedlarbolag som passar ditt företag

Hur tecknar du försäkringen?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Hitta ditt förmedlarbolag