Hoppa till innehållet
Två hantverkare som bygger en trappa

Enkla byggförsäkringen

Försäkringen som ger dig i bygg- och entreprenadbranschen ett skräddarsytt och riktigt bra skydd. 

Vad försäkringen omfattar

Grundförsäkring

Egendom

Egendomsskyddet ger ett bra skydd för företagets egendom. Även skador på arbetstagares och kunders egendom ersätts. Försäkringen omfattar också låsändringar, trädgård, tomtmark, pengar, värdehandlingar, lagrad information och hyrd försäkringslokal (upp till 50 000 kr). Egendomsskyddet gäller också för system som till exempel vatten, värme, avlopp, ventilation, luftkonditionering, gas och el. Vad gäller skador på data-, tele- och tv-kommunikationssystem finns ingen beloppsbegränsning. Egendomsskyddet omfattar skador på egendom genom följande händelser:

 • Brand, elfenomen, blixtnedslag
 • Naturskada och dammgenombrott
 • Inbrott
 • Rån och överfall
 • Vatten
 • Transport (i egna fordon)
 • Glas- och skyltskada
 • Skadegörelse och stöld
 • Allrisk (andra plötsliga och oförutsedda utifrånkommande skador)
Avbrott

Avbrott ersätter förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag vid avbrott på grund av ersättningsbar egendomsskada genom brand, naturskada, dammgenombrott, inbrott, rån, överfall, vatten, glas- och skyltskada, skadegörelse, stöld eller allriskskada. Försäkringen gäller också vid en ersättningsbar egendomsskada hos kund eller leverantör orsakar avbrottet. Dessutom täcks oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme. Företaget får även ersättning om räddningstjänst eller polismyndighet har spärrat av området så att verksamheten hindras.

Ansvar

Ansvarsförsäkringen gäller för skadeståndsskyldighet till följd av bland annat sak- och personskada orsakad i den försäkrade verksamheten. Den kan också gälla om krav har framställts mot den försäkrade som ägare, brukare eller tomträttsinnehavare av fastigheten där verksamheten bedrivs samt i vissa fall för ren förmögenhetsskada.

Omfattning

 • person- och sakskada
 • omhändertagen egendom samt nyckelförlust
 • hyrd lokal
 • ren förmögenhetsskada:
  • ingrediens- och komponentskada
  • skada enligt Dataskyddsförordningen.
Rättsskydd

Försäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud, om den försäkrade råkar i tvist. Skyddet gäller för tvist som prövas som tvistemål i allmän domstol, samt för tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

Arbeten

Med arbeten menas egendom och arbetsprestationer, samt egendom av förbrukningskaraktär, som ingår i det avtalade åtagandet eller för utförande i egen regi. Om detta har avtalats ingår även egendom och arbetsprestationer som beställaren tillhandahåller.

ROT/Befintlig egendom

Försäkringen gäller för befintlig egendom i arbetsområdet, eller i direkt anslutning till arbetsområdet. Skyddet omfattar bland annat beställare, hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare.

Lokalisering och friläggning

Ersättning betalas bl.a. för lokaliserings och friläggningskostnader för att åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation och för skada på arbeten som orsakats av sådant fel, dock inte kostnad att åtgärda själva felet.

Väsentligt fel

Gäller för skada som upptäcks under försäkrad entreprenörs ansvarstid efter försäkrad garantitids utgång, vid skada som beror på väsentligt fel i arbeten.

Merkostnader vid forceringsåtgärder

Merkostnader som beror på forceringsåtgärder, t ex arbete på övertid, i samband med återställandet av en skada kan ersättas upp till 20 % av skadebeloppet, dock högst 2 000 000 kr.

Branschtillägg

Hjälpmedel

Egendom som inte är förbrukningsvaror och som behövs för att utföra arbetet, till exempel verktyg, stegar och redskapsbodar.

Utökat entreprenadansvar

För försäkrad entreprenadverksamhet person- , sak- , och Ren förmögenhetsskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler inkluderat enligt 32 kap. miljöbalken (1998:808) eller andra grannelagsrättsliga regler, dock ej i egenskap av byggherre eller övertaget byggherreansvar.

I tillägget ingår även bland annat:

 • Ansvar för omhändertagen nyckel, 2 000 000 kr.
 • Samordningsansvaret enligt 3 kap 7 § Arbetsmiljölagen som den försäkrade övertagit enligt avtal.
 • Skadeståndsskyldighet som kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.
Verktyg i fordon

Försäkringen gäller för verktyg och utrustning under transport i Norden, till exempel mätutrustning och datorer. Skyddet gäller för verktygen på arbetsresa och så fort de lämnar den lokal som de normalt förvaras i. Den gäller alltså vid transport, lastning, omlastning, lossning och uppehåll som hänger ihop med transporten.

Kort om skyddet

 • omfattar verktyg och utrustning under transport
 • gäller i Norden 
 • med tillägg för övrig parkering gäller försäkringen även för inbrott i parkerat fordon.
Byggherreansvar

Skadestånd för miljöskada så som byggherre eller byggherreansvar som den försäkrade i skriftligt avtal övertagit från kontraktspart.

Övriga tillägg

Förmögenhetsbrott

Med den här försäkringen får du ersättning för ekonomisk förlust om någon gör sig skyldig till dataintrång eller förmögenhetsbrott. Du får också ersättning för ekonomisk förlust, inklusive skadestånd, om en anställd har gjort sig skyldig till brottslig handling för att uppnå ekonomisk vinning för egen del, eller åt någon annan. Försäkringen täcker även rättegångskostnader.

Överfallsförsäkring

Försäkringen gäller för det skadestånd för personskada som de försäkrade har rätt till om de utsätts för uppsåtligt våld eller hot om våld. Gärningen ska utgöra brott som innefattar personskada eller sådan kränkning av den personliga integriteten som berättigar till ersättning.

Tjänstereseförsäkring

När du tecknar tjänstereseförsäkring för dina anställda kan ni till exempel få ersättning för sjukdom och olycksfall på tjänsteresan. Försäkringen omfattar också reseavbrott, bagageskydd, försening, missad avresa, stöld, rån eller överfall, ansvarsskydd och rättsskydd. Du kan till exempel få ersättning om du måste åka hem till nära anhörig eller kollega som drabbats av allvarlig sjukdom eller olycksfall.

Några exempel:

 • Ersättning vid försenat bagage, för inköp av nödvändiga kläder och hygienartiklar.
 • Täcker merkostnader för att komma fram till resmålet vid missad avresa.
 • Omfattar resa för ersättare om försäkrad måste åka hem på grund av nödsituation.
Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen ger ersättning vid invaliditet efter en olycksfallsskada. Den kan även i samband med olycksfallsskada ge ersättning för bland annat tandskadekostnader, merkostnader för kläder och glasögon, rehabilitering och hjälpkostnader vid invaliditet. Gäller ej vid idrottsutövning.

Rättsskydd vid miljöbrott

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för försvar vid misstanke eller åtal vid brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön.

Krisförsäkring

Försäkringen ersätter kristerapi om du, eller någon av dina anställda, råkar ut för (eller är närvarande vid) brand, inbrott, explosion, rån, överfall, hot eller olycksfall som orsakar kroppsskada och psykisk kris. Om du skulle avlida i tjänsten gäller försäkringen också din make/maka eller sambo.

Mediahantering

Vid en ersättningsbar skada förutom rättsskydd omfattar försäkringen skäliga konsultationskostnader om råd från PR-konsult är nödvändigt för att skydda den försäkrades varumärke, exempelvis om försäkringstagaren blivit stämd efter att ha varit vårdslös eller drabbats av avbrott efter ett epidemiutbrott av salmonella om detta försäkrats.

Sjukavbrott

Försäkringen lämnar ersättning för fasta kostnader vid avbrott i den försäkrade rörelsen till följd av att försäkrad person avlider eller drabbats av arbetsoförmåga. Alternativt kan försäkringen ersätta skälig merkostnad för anlitande av vikarie i syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle ha haft om skada inte inträffat.

Enkla byggförsäkringen är framtagen i samarbete med Gallagher. Har du frågor, kontakta Gallagher på 08-441 89 70 eller mejla enklabygg@ajg.com.