Hoppa till innehållet

Corona – så gäller försäkringen

Här kan du läsa mer om hur försäkringen gäller i samband med Corona-epidemin.

Så gäller tjänstereseförsäkringen

Vad gäller för resor till och från högriskområden?

Om personer vistas i ett område som under vistelsen blir klassat som högriskområde eller sätts i karantän kan tjänstereseförsäkringen lämna ersättning för vissa merkostnader för hemtransport eller rese- och boendekostnader till ett mer säkert område. Försäkringen är giltig i området under 14 dagar efter det att det klassificerats som högriskområde.

För resor till ett område som redan klassas som högriskområde gäller försäkringen endast om resan i förväg har anmälts till Gjensidige och särskild premie för detta betalats. Om inte sådan anmälan skett är försäkringen inte gällande till någon del. Om försäkring beviljats gäller den med vissa begränsningar i omfattning och ersättningsbelopp.

Hur gäller avbeställningsskyddet vid epidemi på resmålet?

Avbeställningsskyddet i tjänstereseförsäkringen gäller inte vid epidemi på resmålet.

Vad gäller om jag blir sjuk på resan?

Blir du sjuk under en tjänsteresa så gäller tjänstereseförsäkringen som vanligt, dock med begränsning enligt ovan för resmål som blir klassat som högriskområde under vistelsen.

Så gäller avbrottsförsäkringen

Begränsning av allmänna sammankomster

2020-03-11 beslöt regeringen att med stöd av Ordningslagen begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med syfte att motverka pågående epidemi.

Varken epidemin i sig eller myndigheternas beslut per 2020-03-11 att begränsa allmänna sammankomster, är händelser som leder till att försäkringen kan tas i anspråk. 

Detta täcker avbrottsskyddet:

  • Verksamhetsavbrottet täcker främst förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag med anledning av egendomsskada på ett försäkringsställe.
  • Epidemiavbrottet täcker motsvarande förlust i det fall myndighet med stöd av livsmedelslagen eller smittskyddslagen ingriper mot det aktuella försäkringsstället om detta leder till ett avbrott i verksamheten. Gällande Corona är det viktigt att drabbade näringsidkare i första hand söker ersättning ur allmänna medel, detta enligt gällande försäkringsvillkor.
  • Sjukavbrottsförsäkring, eller Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, ersätter en försäkrad anställds andel av företagets fasta kostnader i händelse av arbetsoförmåga (sjukdom, olycksfall eller dödsfall).
  • Kund- och leverantörsavbrott kan i vissa fall ersätta förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag, men bara om ett företags kontrakterade kund eller leverantör drabbas av ersättningsbar egendomsskada, alltså ej av epidemisk karaktär.

Vad händer om verksamheten måste stängas ner eller begränsas på grund av konstaterad smitta?

Har det konstaterats smitta på försäkringsstället och verksamheten med stöd av Livsmedelslagen eller Smittskyddslagen och av behörig myndighet beordras att stängas ned eller begränsas för att förhindra spridning av denna smitta så kan en epidemiavbrottsförsäkring ersätta en del av avbrottet.

Kan företaget få ersättning för andra avbrott i verksamheten som beror på viruset, till exempel brist på personal eller varor?

Nej, dessvärre inte. I viss utsträckning är kund- & leverantörsavbrott ett aktuellt moment vid bortfall av exempelvis råvaruleveranser, men även här ska det vara en ersättningsbar egendomsskada som ska ha drabbat en leverantör. Virus, epidemier och följder därav omfattas tyvärr inte.

Trots att mitt företag har öppet så får vi en minskad försäljning p.g.a. uteblivna kunder, kan jag få ersättning för detta på någon försäkring?

Nej, dessvärre inte. Precis som i fallet ovan skulle kund- och leverantörsavbrott kunna ersätta avbrott där en kund med kontrakterade köpåtaganden inte kan ta emot varor, men även här ska köparen då ha drabbats av en ersättningsbar egendomsskada. Virus, epidemier och följder därav omfattas tyvärr inte.

Jag arrangerar musik- eller idrottsevenemang och måste genomföra mitt evenemang utan publik alternativt ställa in, kan jag få någon ersättning för uteblivna biljettintäkter eller merkostnader för inställt evenemang eller utrustning som jag redan hyrt?

På försäkringsmarknaden förekommer det lösningar där evenemang kan försäkras mot kraftiga publikbortfall på grund av väderförhållanden eller andra händelser som är svåra att förutse. Gjensidige erbjuder dock inte denna typ av produkt. Skulle behörig myndighet stänga ner din scen/lokal med hänvisning till Smittskyddslagen kan Epidemiavbrottsförsäkringen ersätta vissa intäktsförluster. Det vanliga avbrottsmomentet i en företagsförsäkring ersätter dock inte detta scenario utan ett avbrott måste då vara orsakat av en ersättningsbar egendomsskada för att kunna ersättas av försäkringen.

Kan mitt företag få ersättning om personalen sätts i karantän och måste arbeta hemma?

I en vanlig företagsförsäkring ingår en avbrottsförsäkring. Den gäller dock för avbrott i verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomsskada (som exempelvis en brand eller vattenskada) och tyvärr inte i det fall personalen sätts i karantän och måste arbeta hemifrån.

 

Vi följer händelseutvecklingen noggrant och uppdaterar kontinuerligt informationen här på vår hemsida.