Navigation, sök och inloggning

f1e6b2

Om vi inte är överens

Du som kund är viktig för oss och vår målsättning är nöjda kunder. För att vi ska bli bättre behöver vi få veta när du är missnöjd eller har ett klagomål. Vi gör alltid vårt yttersta för att belysa ditt ärende

1. Vänd dig till den som behandlat ärendet

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den som handlagt ärendet. Det är oftast tillräckligt för att situationen eller eventuella oklarheter ska klaras upp. 

Ring oss på 0771-326 326 – mycket kan lösa sig med ett samtal

2. Kontakta Klagomålsansvarig på Gjensidige

Om du fortarande inte är nöjd finns det också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig hos Gjensidige. För att så snabbt och effektivt som möjligt kunna hjälpa till med ditt klagomål behöver vi få skriftlig information om vad du anser är fel.

 Klagomålsansvarig gör en fristående prövning av ditt ärende och kan därför behöva lite tid för att fatta beslut. Vår målsättning är att återkoppla inom två veckor med besked om hur ditt ärende kommer att hanteras. Klagomålsansvarig kan pröva de flesta ärenden men det finns några undantag, till exempel ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning.

3. Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta:

 • Du som är privatperson kan få oberoende och kostnadsfri hjälp och vägledning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00.

 • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kan pröva ärenden och tvister som rör konsumenter (privatpersoner). Prövning i ARN är kostnadsfri och beslutet kommer som en rekommendation. ARN prövar bland annat ärenden där du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada på eller förlust av egendom. För mer information om vilka ärenden ARN prövar se deras hemsida www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, arn@arn.se

 • Du kan också få råd och hjälp via din kommunala konsumentvägledare eller genom att besöka konsumentverkets webbaserade konsumentupplysning på www.hallakonsument.se

 • Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring. 

  Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring. 

  Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

  För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnder prövar se deras hemsida www.forsakringsnamnder.se. Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se

 • Trafikskadenämnden prövar ärenden som rör personskada till följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. www.trafikskadenamnden.se, Box 24048, 104 50 Stockholm. Tel. 08-522 787 00.

 • Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol www.domstol.se. Möjligheten att få din sak prövad i domstol föreligger oavsett om någon av nämnderna har yttrat sig. En rättsskyddsförsäkring täcker i många fall kostnaderna. En sådan försäkring brukar ingå i bland annat motor-, fordons-, hem-, fritidshus- och reseförsäkringar.

 • Du kan också överklaga till EU-kommissionens klagomål online (ODR). Detta är särskilt relevant om du är bosatt i ett annat EU-land. I formuläret blir du ombedd att fylla i Gjensidiges e-postadress, använd kundombudsmannen@gjensidige.se

Preskription - en sammanfattning av gällande lagregler

Trafikskadelagen - gällande skadehändelse som inträffat från och med 1 januari 2015
Den som vill ha ersättning enligt trafikskadelagen måste väcka talan inom 10 år från skadehändelsen. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen får talan dock väckas inom 3 år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.

Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att försäkringsgivaren har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket. En talan får väckas efter den tid som anges i första stycket endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid.

Om talan inte väcks enligt ovan angivna tidsfrister, går rätten till ersättning förlorad.

Försäkringsavtalslagen - gällande försäkringsfall som inträffat från och med 1 januari 2015
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom 10 år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

Om talan inte väcks enligt ovan angivna tidsfrister, går rätten till försäkringsskydd förlorad.

Patientskadelagen – gällande skada som inträffat från och med 1 januari 2015
Den som vill ha ersättning enligt patientskadelagen måste väcka talan inom 10 år från den tidpunkt då skadan orsakades. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen, får talan dock väckas inom 3 år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.

Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till vårdgivaren eller försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att han eller hon fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande till anspråket.

En talan får väckas efter den tid som anges i första stycket endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid.