Navigation, sök och inloggning

d0debb

Vad ingår i försäkringen?

Här kan du läsa mer om vad som ingår i försäkringen och hitta svar på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326. Vi hjälper gärna till!

Vad ingår?

En bra barnförsäkring ger värdefull ekonomisk ersättning om något händer. Vår barnförsäkring ersätter kostnader som uppstår i samband med lindrigare och svårare olycksfall. Den ger även kompletterande ersättning när Försäkringskassan beviljar vårdbidrag och ersätter skada som medför att barnet får bestående nedsättning av kroppsfunktion eller arbetsförmåga.

Barnförsäkringen omfattar:

 Vad betyder begreppen?
Akutvårdersättning 
Ersättning vid sjukhusvistelse 
Vård i hemmet t.o.m 16 år 
Vårdbidrag 
Ersättning vid studie-
eller arbetsoförmåga
 
Rehabilitering och
engångskostnader
 
Ersättning vid vissa
sjukdomar och tillstånd
 
Krisförsäkring 
Dödsfallsersättning 
Merkostnader för skadade
tillhörigheter
 
Läkekostnader vid olycksfall
inkl. hjälpmedel
 
Resekostnader 
Tandskadekostnader 
Ärr och annan
utseendemässig förändring
 
Medicinsk invaliditet vid
sjukdom och olycksfall
 
Ekonomisk invaliditet 
Måbra-stöd 
Premiebefrielse om förälder avlider
innan barnet fyllt 18 år
 

Försäkringsbelopp och pris

Du kan välja mellan fyra olika försäkringsbelopp när du tecknar försäkringen. Hur stor ersättning som lämnas (vid medicinsk och ekonomisk invaliditet) beror på vilket försäkringsbelopp du har valt. Om barnet saknar annat försäkringsskydd rekommenderar vi de högre försäkringsbeloppen.

 

Frågor och svar

 • Teckna en barnförsäkring

  Det skydd som en allmän försäkring ger är inte alltid tillräckligt och då ger en egen barnförsäkring ett bra kompletterande skydd. En bra barnförsäkring täcker sjuk- och olycksfall dygnet runt. Dessutom kan ersättningen från en barnförsäkring göra stor skillnad. Barn kan drabbas av sjukdomar som gör att en förälder måste gå ner i arbetstid och det vårdbidrag Försäkringskassan betalar ut är oftast inte tillräckliga för att kompensera inkomstförlusten. Om barnet på grund av sjukdom aldrig kommer ut på arbetsmarknaden blir också ersättningen från Försäkringskassan förhållandevis låg. Vår barnförsäkring ger värdefull ekonomisk ersättning vid sjukdom och olycksfall dygnet runt och ger kompletterande ersättning när Försäkringskassan beviljar vårdbidrag samt ersätter skada som medför att barnet får bestående nedsättning av kroppsfunktion eller arbetsförmåga.

 • Vår barnförsäkring kan tecknas från barnets födelse och upp till 18-års ålder och gäller upp till 26-års ålder.

 • Teckna barnförsäkringen så snart som möjligt. Ju tidigare desto bättre eftersom försäkringen inte täcker skador och sjukdomar som inträffat innan försäkringen tecknats.

 • Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringen gäller i hela världen upp till ett år med vissa begränsningar.

  Utanför Norden gäller försäkringen för vanprydande ärr, medicinsk och ekonomisk invaliditet, ersättning vid vissa sjukdomar och vid dödsfall. Om ni ska vistas utomlands under en längre tid än ett år kan försäkringen gälla i vissa fall t ex om barnets förälder är i utlandstjänst hos ett svenskt företag.

 • Hälsodeklaration

  För att du ska få den barnförsäkring du önskar behöver vi få reda på hur ditt barns hälsa är och har varit. Vi behöver så noggranna svar av dig som möjligt när du fyller i hälsodeklarationen. Om vi får ta del av ditt barns hälsa så behöver du inte oroa dig för att försäkringen inte fungerar om något skulle hända i framtiden. Med en barnförsäkring är du försäkrad mot det som inte går att förutse, som en kommande sjukdom eller olyckshändelse. Sjukdomar eller besvär som barnet redan har kan vi däremot inte alltid försäkra.

  • Svara på alla frågor i hälsodeklarationen, även om det är många
  • Skriv hellre för mycket än för lite, ju mer utförligt du svarar angående t ex läkarundersökningar, namn på vårdgivare och sjukdomsperioder, ju snabbare kan vi handlägga din ansökan 
  • Ta även med sådant som du inte tycker har någon betydelse - det kan hjälpa oss till en bättre bedömning

  Med en fullständig och korrekt ifylld blankett kan vi ge dig rätt försäkringsskydd till rätt pris. Observera att det är du som vårdnadshavare som måste signera blanketten. Med det bekräftar du att lämnade uppgifter är korrekta. Felaktig eller ofullständig uppgift kan göra försäkringen ogiltig.

  Skicka in hälsodeklarationen till oss inom 30 dagar från ditt underskriftsdatum. Vi tar sedan hand om din ansökan. Utifrån vad som framkommer i hälsodeklarationen kan vi behöva ytterligare information från exempelvis läkare eller vårdcentral. Vi kommer då att skicka en fullmakt till dig som vi ber dig att skriva under. Den ger oss möjlighet att ta del av de nödvändiga handlingar som krävs för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning. Ibland räcker det med kompletterande frågor via ett frågeformulär, som skickas hem tilldig.

  Ibland kan handläggningstiden vara lite längre, t ex när vi begärt in journaler från vårdgivare från de större sjukhuset. Det är tyvärr inget vi kan påverka. Vi återkommer när vi fått in alla upplysningar som vi behöver för vår bedömning av ansökan.  

 • Gjensidige försäkring är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för behandling av personuppgifter. Genom att du signerar hälsodeklaration samtycker du till att Gjensidige Försäkring och våra samarbetspartner för riskbedömning behandlar uppgifter som är lämnade i hälsodeklaration för att avgöra ansökan om försäkringen. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida, www.gjensidige.se/gdpr

 • Omfattning

  Ja, om ditt barn blir inskrivet på sjukhus över natten för vård lämnar försäkringen ersättning med 550 kronor per dygn upp till 365 dagar.

 • Om ditt barn utsätts för psykisk ohälsa t ex p g a mobbning, överfall, olycksfall eller sjukdom bekostar försäkringen 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog inkl. resor.

 • Ja, om ditt barn har varit inskrivet på sjukhus och behöver fortsatt vård i hemmet lämnar försäkringen ersättning med 550 kronor upp till 30 dagar från hemkomsten. Gäller även om barnet är behandlad med Helbens-gips eller med gips på båda armarna, samt har viss smittorisk som kräver karantän, även om den försäkrade inte varit inskriven på sjukhus. Vårdbehovet måste uppgå till minst 14 dagar inräknat från första sjukhusvårdsdagen.

 • Ja, om Försäkringskassan beviljat vårdbidrag för t ex särskild tillsyn och vård av barnet lämnar försäkringen en månatlig ersättning på upp till 6 000 kr per månad som ett komplement till Försäkringskassans vårdbidrag. Vårdbidraget måste uppgå till minst 25%.

 • Ja, om ditt barn blir studie- eller arbetsoförmögen till minst 50% från 19-års ålder kan månatlig ersättning lämnas med upp till 6 000 kr per månad.

 • Ja, försäkringen gäller dygnet runt oavsett om barnet är i förskolan, skolan eller hemma. 

 • Ja, om olycksfallsskada eller sjukdom medför att ditt barn får en bestående nedsättning av kroppsfunktion lämnar försäkringen ersättning för medicinsk invaliditet. Till medicinsk invaliditet räknas bl a bestående värk och förlust av inre organ. Vi fastställer funktionsnedsättningen oavsett ditt barns fritidsintressen eller arbetsförhållanden. Möjlighet till förskottsbetalning om vid medicinsk invaliditet.

 • Ja, om olycksfallsskada eller sjukdom medför att ditt barn får en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50% lämnar försäkringen ersättning för ekonomisk invaliditet.

 • Försäkringen gäller helt utan självrisk. Vissa moment kan däremot gälla med en viss karens vilket i sådant fall framgår av villkoret.

 • Värdesäkring innebär att försäkringsbeloppet vid invaliditet räknas upp varje år på huvudförfallodagen med Konsumentprisindex. Uppräkningen sker för att säkra värdet på din försäkring över tid.

 • Du kan välja mellan fyra olika försäkringsbelopp när du tecknar försäkringen. Ett högre belopp ger en högre premie. Hur stor ersättning som lämnas (vid medicinsk och ekonomisk invaliditet) beror på vilket försäkringsbelopp du har valt. Om barnet saknar annat försäkringsskydd rekommenderar vi de högre försäkringsbeloppen.

  Försäkringsbelopp

  • 2 000 000 kr
  • 1 800 000 kr
  • 1 400 000 kr
  • 1 000 000 kr

Liten ordlista

Medicinsk invaliditet

Permanent försämrad funktionsförmåga, fysiskt eller psykiskt.

Förhöjd invaliditetsersättning

Tilläggsbelopp om invaliditetsgraden är 20% eller mer.

Ekonomisk invaliditet

Försämrad arbetsförmåga som vuxen.

Måbra-stöd

Professionell hjälp kring frågor om exempelvis barnets beteende, sociala utveckling och relationer.

Försäkringsbelopp

När du tecknar din försäkring väljer du försäkringsbelopp. Det är det maximala beloppet som du kan få i ersättning.

Premie

Priset som du betalar för din försäkring.