Hoppa till innehållet

Grönt hållbarhets­betyg i år igen

Söderberg & Partners har publicerat sin årliga hållbarhetsrapport. Bara fem av de totalt 22 sakförsäkringsbolag som har analyserats fick godkänt grönt betyg och Gjensidige är ett av dem. Vi är så stolta över att ligga i topp i år igen!

Syftet med hållbarhetsanalysen av sakförsäkringsbolag är att undersöka hur sakförsäkringsbolag arbetar med hållbarhetsfrågor och att pressa branschen att utvecklas i positiv riktning när det gäller hållbarhet. I hållbarhetsrapporten visualiseras resultaten genom att de analyserade bolagen antingen får rött, gult eller grönt ljus.

Här kan du läsa mer om hur Söderberg & Partners ser på hållbarhet inom sakförsäkringsbolag och du kan även ta del av resultaten i sin helhet för de olika kategorierna inom hållbarhetsrapporten.

Här kan du ta del av Gjensidiges delbetyg i korthet:

Det gröna betyget grundar sig på tre delbetyg i olika kategorier, här nedan kan du läsa mer om de kategorierna och vad Söderberg & Partners skriver om Gjensidige i respektive kategori:

1. Hållbarhet i sakförsäkring

Inom detta perspektiv bedöms försäkringsbolagets hänsynstagande till hållbarhetsaspekter vid skadereglering och upphandling, samt huruvida de underlättar för kunder att göra miljöanpassningar i vardagen.

I år får sakförsäkringsbolagen Gjensidige, Folksam, If, Protector, Svedea och Trygg-Hansa fortsatt grönt betyg.

Gemensamt för de gröna bolagen är att de har tydlig kvantitativ målsättning och regelbunden uppföljning för mål gällande miljöhänsyn i skaderegleringen. Hållbarhet är även tydligt avgörande vid val av leverantörer. De erbjuder även tydliga råd om miljöanpassning till kunder, ofta kopplade till finansiella incitament.

Såhär skriver Söderberg & Partners om just Gjensidiges betyg:

”Gjensidige integrerar hållbarhetsaspekter i skaderegleringen genom att ställa krav på sina leverantörer att i första hand reparera en skada eller att använda begagnade reservdelar om reparation inte är möjlig. Detta följs upp genom målsättning och uppföljning i koncernens miljörapportering. Sakförsäkringsbolaget uppmuntrar till riskförebyggande åtgärder i riskbedömning samt jobbar kontinuerligt med utbildning av större kunder för att upptäcka och förhindra risker. Bolaget ställer även tydliga krav, som löpande följs upp, i upphandlingsprocesser där alla leverantörer blir ombedda att skriftligt bekräfta att de kommer att efterfölja FN:s tio principer om hållbart företagande vilken inte bara omfattar miljö, utan också mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden samt anti-korruption (Global Compact).”

2. Medvetenhet och samarbete

Inom detta perspektiv bedöms försäkringsbolagens arbete för att öka anställdas och kunders kunskaper om hållbarhet, vilket har en avgörande roll för den faktiska implementeringen av riktlinjer och uppförandekoder där hållbarhet ingår. Huruvida försäkringsbolaget är delaktig i branschsamarbete för att driva på utveckling mot en hållbar försäkringsmarknad, är en annan viktig bedömningsaspekt.

If, Länsförsäkringar och QBE bidrar på olika sätt till ökad hållbarhetsmedvetenhet inom branschen och behåller sina gröna betyg i perspektivet. I årets analys har även Gjensidige, Zurich och Folksam fått grönt betyg till skillnad mot gult betyg i analysen som gjordes föregående år.

Gemensamt för bolagen med grönt betyg i perspektivet är att de har antingen ett starkt fokus på att öka anställdas medvetenhet om klimatriskernas relevans för försäkringsverksamheten och kunders kunskaper i förebyggande åtgärder för miljöskador, eller ett aktivt deltagande i ett flertal internationella samarbeten för hållbarhetsfrågor inom försäkringsbranschen, alternativt båda dessa delar.

Såhär skriver Söderberg & Partners om just Gjensidiges betyg:

”Gjensidige sprider kunskap om hållbarhetsfrågor bland anställda genom intern kommunikation och kurser för alla anställda. De är medlemmar i internationella och nationella initiativ, bland annat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, FN:s principer för ansvarsfull försäkring (UN PSI) och NORSIF. Detta visar på målvetenhet och ett systematiskt arbete i syfte att uppnå kunskapsökning bland intressenterna.”

3. Hållbarhet i premieförvaltning

Inom perspektivet bedöms hur kapitalförvaltningen i försäkringsbolagen arbetar för att ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen. Det handlar även om hur kapitalförvaltaren försöker påverka portföljinnehaven i en mer hållbar riktning, exempelvis genom påverkansdialoger med underliggande bolag eller externa förvaltare.

Gjensidige, If, Protector och QBE behåller sina gula betyg i perspektivet. Moderna, Nordeuropa, AIG och Alandia har gått från rött betyg till gult betyg i årets analys.

Gemensamt för bolagen med gult betyg är bra tillgång till hållbarhetsinformation om portföljinnehaven men i de flesta fall är det otydligt på vilket sätt och i vilken grad hållbarhetsaspekten beaktas vid investeringsbeslut. Många saknar ett aktivt påverkansarbete som bidrar till ett utökat ansvarstagande bland företagen och de externa förvaltarna.

Såhär skriver Söderberg & Partners om just Gjensidiges betyg:

”Gjensidige integrerar hållbarhet i sina investeringar genom minimumkravet att efterleva UN Global Compact principerna gällande miljö, sociala och styrning. Bolaget har en policy för investeringarna och screening utifrån exkluderingar. De har däremot inga specifika mandat för hållbara investeringar. Bolaget screenar portföljen en gång per år för att värdera exponering mot speciellt utsatta sektorer med hänsyn till klimatrisk. Målet för portföljen är nettonoll till 2050. Det är även Gjensidige som förvaltar kapitalet för Nordeuropa som då även är gula i perspektivet."

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.