Hoppa till innehållet
Ung tjej på väg in genom dörren hemma

gjensidige-se.apps-int.gjensidige.io

Villaförsäkring - vad betyder försäkrings­momenten?

När du tecknar en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköp och villkor. Det är inte alltid lätt att förstå vad försäkringsmomenten betyder, här förklarar vi mer.

Vad betyder de olika delarna i försäkringen?

 • Villaförsäkring
  En försäkring för din byggnad och din tomtmark.
 • Villahemförsäkring
  En kombinerad villaförsäkring och hemförsäkring, det vill säga en försäkring för din fastighet, dig och din lösegendom.
 • Egendomsskydd villabyggnad
  Kan lämna ersättning vid till exempel läckage, brand och översvämning.
 • Lösegendom
  Med lösegendom menar vi dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar.
 • Reseskydd
  Reseskyddet i villahemförsäkringen gäller i hela världen under resans första 45 dagar. Har du valt att teckna en Villahemförsäkringen Plus gäller försäkringen istället under resans första 60 dagar.
 • Ansvarsförsäkring
  Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som privatperson krävs på skadestånd av någon som inte omfattas av samma hemförsäkring som du.
 • Rättsskydd
  Om du råkar i tvist ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.
 • Kris
  Försäkringen gäller för kostnad för behandling hos psykolog eller psykoterapeut om du drabbats av traumatiskt tillstånd till följd av t ex rån eller överfall, stöld eller brand i bostaden.
 • Överfallsskydd
  Försäkringen gäller om du som privatperson blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott. Du får ersättning för kränkning och sveda och värk med ett belopp enligt schablon.
 • Mobbing
  Innehåller krishjälp vid kränkande behandling av skolbarn.
 • Identitetsskydd
  Identitetsskyddet ger dig som försäkringstagare tillgång till våra rådgivare där du kan få information om hur du kan förebygga, upptäcka och begränsa identitetsstöld.
 • Glöm mig
  Försäkringen är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke.
 • Allrisk Lösegendom
  Försäkringen gäller för skada på eller förlust av dina saker och värdehandlingar genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, t ex om du tappar något i golvet.
 • Underförsäkringsskydd för lösegendom
  Försäkringen gäller om du under pågående försäkringsår skaffar egendom som medför att värdet av din sammanlagda egendom i bostaden överstiger försäkringsbeloppet. Du måste dock anmäla förändringen senast i samband med att din försäkring förnyas. Gör du inte det riskerar du att inte få full ersättning vid skada.
 • Elektronikskydd
  Om du får ersättning enligt egendomsskyddet görs inget åldersavdrag de två första åren på datorer, kameror, tv-apparater etc.
 • Självriskreducering
  Skyddet reducerar grundsjälvrisken eller den särskilda självrisken vid ersättningsbar brand- och stöldskada i bostad med 1 500 kr. Dvs det belopp du annars skulle betalat.
 • Utökat reseskydd
  Har du valt att teckna Utökat reseskydd gäller försäkringen i hela världen under resan första 60 dagar. Dessutom innehåller försäkringen avbeställningsskydd, ersättning om du själv eller bagaget blir försenat, om du måste avbryta resan mm.
 • Allrisk byggnad
  Försäkringen gäller för skada på försäkrad byggnad och tomtmark genom plötslig och oförutsedd händelse.
 • Ytskikt & tätskikt
  Försäkringen gäller för ytskikt och tätskikt vid en ersättningsbar läckageskada.
 • Minskat åldersavdrag
  Ersättning kan lämnas för det åldersavdrag som överstiger 15 000 kronor om byggnaden som du försäkrat med fullvärde drabbas av en ersättningsbar skada.
 • Självriskreducering byggnad
  För vissa skador gäller en särskild självrisk som är högre än grundsjälvrisken. Denna försäkring kan minska den särskilda självrisken till grundsjälvrisken på byggnad vid läckage, översvämning och skada orsakad av äkta hussvamp.
 • Utökat läckageskydd
  Försäkringen gäller för skada på bostadsbyggnad som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.
 • Vitvaruskydd
  Försäkringen innehåller en självriskreducering samt förmånligare åldersavdrag vid ersättningsbar skada på vitvaror.