Hoppa till innehållet
Man som tittar på sin mobil

Ordlista för krångliga ord - villaförsäkring

Försäkringstexter och villkor för försäkringar innehåller ofta en del svåra ord. Här har vi satt ihop en ordlista med förklaringar, som kan vara till hjälp när du läser våra försäkringstexter och villkor för villaförsäkring.

Aktsamhetskrav Regler som beskriver hur du ska ta hand om din egendom. Det kan till exempel vara att låsa dörrar eller fönster till villan/lägenheten. Om du inte följer reglerna riskerar du att inte få full ersättning för din skada eller förlust.

Akut sjukdom  En oförutsedd försämring av ditt hälsotillstånd som inte är olycksfallsskada enligt definitionen för detta (läs mer under olycksfallsskada).

Bedrägeri  Ett brott där försäkringstagaren uppsåtligen vilseleder försäkringsbolaget för sin egen vinning. Det kan exempelvis vara att medvetet lämna oriktiga uppgifter för att få försäkringsersättning, anmäla en skada som inte inträffat eller överdriva värdet på det som stulits eller gått sönder.

Bostad Lägenheter i flerfamiljshus och villa. Till bostad hör sådant utrymme som är sammanbyggt och har direkt dörrförbindelse med bostaden. Fristående garage, uthus och liknande samt källare, vinds- och annat förrådsutrymme som inte har dörrförbindelse, räknas däremot inte som bostad.

Byggnad De hus som anges i försäkringsbrevet och det som enligt lag är tillbehör till dessa. Dessutom ersätter vi som byggnad ledningar och installationer som du äger och som är avsedda för de hus som anges i försäkringsbrevet.

Dödsbo En avlidens tillgångar och skulder.

Egenmäktigt förfarande Är ett brott där gärningsmannen olovligen tar eller använder något men inte har för avsikt att behålla föremålet. En sådan handling är exempelvis att utan lov använda någons cykel för att ta sig till en annan plats och lämna den där.

Ersättning a conto Skadeersättning som betalas ut av försäkringsbolaget i avvaktan på reglering av den slutliga ersättningen.

Fullvärde Innebär att egendomens hela värde är försäkrat. Försäkringen gäller utan försäkringsbelopp.

Förmånsrätt Att ha förmånsrätt innebär att du har företrädesrätt framför andra vid en utmätning eller en konkurs.

Första risk Innebär att egendomen är försäkrad till ett visst belopp.

Försäkrad Den person som försäkringen gäller för och vars intresse, exempelvis bostaden, är försäkrat.

Försäkringsbelopp Med försäkringsbelopp menar vi den maximala ersättning som kan betalas ut från försäkringen vid skada.

Försäkringsbrev Är den handling du får från oss. Den innehåller detaljerad information om vad som gäller för just din försäkring och är ett avtal mellan dig och Gjensidige.

Försäkringsgivare Det bolag som ingått avtal med dig som försäkringstagare. 

Försäkringstagare Den som har avtal om försäkring med Gjensidige.

Försäkringsställe Den adress, normalt din bostad, där försäkringen gäller.

Helvärde Helvärdesförsäkring innebär att egendomens hela värde är försäkrat. Försäkringen gäller med försäkringsbelopp. Endast lösegendom kan helvärdeförsäkras.

Hemort Den ort där du har din bostad som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Hushållsmaskin En maskin för klädvård, städning, disk, tillagning och förvaring av livsmedel, luftrening, luftfuktning och avfuktning.

Inneboende Med inneboende menar vi person som är bosatt på försäkringsstället och som inte har gemensamt hushåll med dig.

Installation Med installation menar vi system och anordningar för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet och som är avsedd för det eller de hus som anges i försäkringsbrevet. Som installation räknas även maskinell utrustning till brunn för vatten.

Invaliditet Vid invaliditet skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet är om du efter en sjukdom eller olycksfall får en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen. Nedsättningen mäts i procent och bedöms av en läkare efter ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen. Om du skadar dig så illa eller blir så svårt sjuk att du får en framtida bestående nedsatt arbetsförmåga med minst 50 procent är det fråga om ekonomisk invaliditet.

Kapad lagfart Kapning är ett brott och innebär att någon med hjälp av en förfalskad handling söker och beviljas lagfart på en fastighet som denne inte äger.

Lös egendom och lösöre Lös egendom är enligt jordabalken allt som inte är fast egendom. Med lösöre avser vi alla lösa saker i ditt hem som är avsedda för privat bruk och som du äger, hyr eller lånar, till exempel möbler, hemelektronik, kläder, böcker och andra personliga tillhörigheter. I begreppet lös egendom ingår förutom lösöre även pengar, värdehandlingar, mynt, sedlar, frimärken, brygga och uthus som du äger men som står på annans mark.

Marknadsvärde Marknadsvärdet är det pris som mest sannolikt kan erhållas vid försäljning av ett föremål på den allmänna marknaden.

Medförd egendom Med medförd egendom menar vi egendom som du tar med dig utanför bostaden. Egendomen anses inte medförd om du lämnar kvar den i bil, båt eller vid flygplats, järnvägsstation och liknande, om det inte är för en kortare tidsperiod.

Nära anhörig Med nära anhörig menas make, registrerad partner, sambo, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar, mor och farföräldrar, svärson, svärdotter, barnbarn samt person som har vårdnad om anhörig inom din familj.

Närstående person Med närstående menar vi make, registrerad partner, sambo, föräldrar och barn. Syskon som du sammanbodde med vid dödsfallet räknas också in i denna krets.

Olovligt förfogande Med olovligt förfogande menar vi att någon innehar (lånar utan lov) annans egendom, till exempel säljer egendomen utan lov eller på annat sätt förfogar över egendomen så att ägaren går miste om sina rättigheter.

Olycksfallsskada Kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Olycksfallsskadan ska ha krävt läkarbehandling. Total hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett ersätts som olycksfallsskada. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den visar sig.

Pengar Är ett allmänt accepterat betalningsmedel. Pengar är ofta synonymt med mynt och sedlar men även elektroniska betalningsmedel avses.

Preskription Innebär att du kan förlora din möjlighet till ersättning från försäkringen om du inte framställer ditt krav inom en viss tid

Prisbasbelopp Är ett belopp som grundar sig på prisutvecklingen i samhället och som bestäms av regeringen varje år. Det används bland annat för beräkning av vissa försäkringsbelopp.

Resehandling Med resehandling avses färdbiljett, pass, green fee, liftkort och liknande handlingar.

Resgods Är ditt bagage, pengar, pass och andra handlingar som du har med dig på resan.

Resekostnad Det belopp som du före skadetillfället betalat för

  • övernattning på hotell eller motsvarande
  • stuga eller lägenhet som du hyrt av privat uthyrare i högst 45 dagar under förutsättning att du har ett hyresavtal
  • färdbiljett, logi och annat arrangemang hos resebyrå eller transportföretag
  • hyrd bil hos biluthyrningsföretag
  • liftkort, green fee, hyra av sportutrustning samt bokade evenemang och utflykter som du inte kunnat utnyttja och som du inte kan få tillbaka från annat håll.

Självrisk Är den del av skadekostnaden som du enligt försäkringsvillkoren själv får stå för.

Skadebelopp Är det belopp till vilket vi har värderat skadan.

Tomtmark Markområdet i direkt anslutning till försäkrad bostadsbyggnad. Till tomtmark hör även föremål som är fast monterade på marken, till exempel växtlighet, mur, plattläggning, brygga, belysning. För jordbruksfastighet är tomtmark det område som enligt fastighetstaxeringen är avsatt som tomtmark kring bostadsbyggnaden.

Tvist Med tvist avses ett krav som helt eller delvis avvisats och som kan prövas i allmän domstol.

Våtrum Badrum, duschrum, tvättstuga eller annat våtutrymme inomhus som har golvbrunn och som är byggt enligt de byggregler och i förekommande fall branschregler samt tillverkarens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället.

Värdehandling Är en handling som har ett ekonomiskt värde, till exempel frimärken, kontokort, checkar, skuldebrev, biljetter och kuponger.

Läs mer

Leende kvinna utomhus

Vanliga frågor om din villaförsäkring

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

Ung tjej på väg in genom dörren hemma

Vad betyder de olika delarna i försäkringen?

Det är inte alltid lätt att förstå vad de olika delarna i villaförsäkringen betyder, här förklarar vi mer.