Corona – så gäller försäkringen

Vi övervakar situationen kring Coronapandemin och rekommenderar dig att hålla dig uppdaterad hos Svenska Utrikesdepartementet (UD), Folkhälsomyndigheten och WHO.

Hem- och Villahemförsäkringen

Reseförsäkring ingår för alla som har en hem- eller villahemförsäkring hos Gjensidige. Planerar du att resa utomlands är det viktigt att du kontrollerar UD:s reserekommendationer då en avrådan påverkar ditt försäkringsskydd. I händelse av skada är det alltid de fullständiga försäkringsvillkoren och ditt försäkringsbrev som ligger till grund för skaderegleringen.

Reseförsäkringen gäller i hela världen under de första 45 dagarna av resan, räknat från avresedagen från hemorten i Sverige. För dig med Plus-/Max-försäkring eller Utökat reseskydd gäller 60 dagar. Kortare besök på hemorten, mindre än 30 dagar, där avsikten är att åka tillbaka till samma resmål, medför inte att en ny 45/60-dagarsperiod påbörjas.

Vad händer om UD avråder från resa?

Om du planerar att resa till ett land som UD avråder från med anledning av Corona ber vi dig att uppmärksamma att din reseförsäkring som ingår i hem- eller villahemförsäkringen inte gäller om du skulle bli sjuk i Covid-19. Försäkringen gäller inte heller för andra händelser som har samband med Covid-19.

Om du reser till ett land som UD inte avråder från gäller din reseförsäkring som vanligt, d.v.s. om du blir sjuk (inklusive Covid-19) eller drabbas av ett olycksfall. Det är dock viktigt att tänka på att försäkringen inte gäller för eventuella olägenheter som lokala myndigheter snabbt kan besluta om, till exempel inreseförbud, utegångsförbud, Corona-tester eller karantän.

Vad ersätts?

Hem- och villahemförsäkringen ersätter utgifter för behandling och hemtransport i samband med akut sjukdom och olycksfall.

Vad händer om jag drabbas av Corona?

Om du får symptom som kan tyda på att du är drabbad av Coronaviruset ska du så snart som möjligt kontakta läkare. Om du befinner dig på resa och får symptom kontaktar du vår larmcentral på telefonnummer +45 88 24 73 20. Vi har öppet dygnet runt. Befinner du dig på resa och har funderingar kring hur just din försäkring gäller är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0771-326 326.

Reseintyg

För att resa till vissa länder krävs ett särskilt intyg om reseförsäkring, vilket vi utfärdar. Tänk på att reglerna i styckena ovan och försäkringsvillkoret alltid gäller oavsett om du har ett reseintyg eller inte. Kom ihåg att vi inte kan utfärda reseintyg som strider mot det som nämns under När gäller reseförsäkringen.

Vaccinering

Vaccinering har ingen påverkan på ditt försäkringsskydd.

Åka hem i förtid

Din reseförsäkring innehåller momentet Hemresa vid katastrof som gäller vid naturkatastrof, terrorhandling eller vid krig. Om du p.g.a. oro för att bli smittad av Covid-19 vill resa hem i förtid gäller inte försäkringen.

Akuta situationer

Du vet väl att du kan kontakta vår alarmcentral dygnet runt vid akuta situationer i utlandet? Ring +45 88 24 73 20. Öppet dygnet runt

Avbokning av resa

Befinner du dig i Sverige och har en resa bokad till ett område som Utrikesdepartementet (UD) avråder att resa till ska du i första hand kontakta din researrangör eller ditt flygbolag för att undersöka vilken ersättning som kan lämnas.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår för dig med Hem Plus /Max, Villahem Plus /Max eller om det av ditt försäkringsbrev framgår att du har tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd. Försäkringen gäller om du innan avresa tvingas ställa in din resa p.g.a. akut sjukdom eller olycksfall. Du får ingen ersättning genom avbeställningsskyddet på grund av att UD avråder från resor. Oro för att bli smittad av Covid-19 eller att du tillhör en riskgrupp ger inte ersättning.

Tjänstereseförsäkring

Så gäller Tjänstereseförsäkringen

Vad gäller för resor till och från högriskområden?

Om personer vistas i ett område som under vistelsen blir klassat som högriskområde eller sätts i karantän kan tjänstereseförsäkringen lämna ersättning för vissa merkostnader för hemtransport eller rese- och boendekostnader till ett mer säkert område. Försäkringen är giltig i området under 14 dagar efter det att det klassificerats som högriskområde.

För resor till ett område som redan klassas som högriskområde gäller försäkringen endast om resan i förväg har anmälts till Gjensidige och särskild premie för detta betalats. Om inte sådan anmälan skett är försäkringen inte gällande till någon del. Om försäkring beviljats gäller den med vissa begränsningar i omfattning och ersättningsbelopp.

Hur gäller avbeställningsskyddet vid epidemi på resmålet?

Avbeställningsskyddet i tjänstereseförsäkringen gäller inte vid epidemi på resmålet.

Vad gäller om jag blir sjuk på resan?

Blir du sjuk under en tjänsteresa så gäller tjänstereseförsäkringen som vanligt, dock med begränsning enligt ovan för resmål som blir klassat som högriskområde under vistelsen.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukdomen Covid-19 gäller under smittskyddslagen och är därför inte ersättningsbar under försäkringen. Men du som har Sjukvårdsförsäkring Lagom eller Plus har fria besök hos e-vårdstjänsten Kry. Du kan vända dig till KRY för att få hjälp med bedömning och rådgivning av dina symptom. Läs mer på www.kry.se/coronavirus/

För mer information gällande din sjukvårdsförsäkring och Corona, se här.

Företagsförsäkring

Så gäller avbrottsskyddet

2020-03-11 beslöt regeringen att med stöd av Ordningslagen begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med syfte att motverka pågående epidemi.

Varken pandemin i sig eller myndigheternas beslut per 2020-03-11 att begränsa allmänna sammankomster, är händelser som leder till att försäkringen kan tas i anspråk. Det är viktigt att drabbade näringsidkare i första hand söker ersättning ur allmänna medel, detta enligt gällande försäkringsvillkor.

Detta täcker avbrottsskyddet:

  • Verksamhetsavbrottet täcker främst förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag med anledning av egendomsskada på ett försäkringsställe. Verksamhetsavbrottet kan även ersätta försäkringsmässigt täckningsbidrag p g a avspärrning beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet p g a oplanerad händelse. Även här är det en specifik avspärrning vilket hindrar fysiskt tillträde till den försäkrade verksamheten, exempelvis p g a brand-/rasrisk i anslutning till butik.
  • Epidemiavbrottet täcker motsvarande förlust i det fall myndighet med stöd av livsmedelslagen eller smittskyddslagen ingriper mot det aktuella försäkringsstället om detta leder till ett avbrott i verksamheten. Gällande Corona är det viktigt att drabbade näringsidkare i första hand söker ersättning ur allmänna medel, detta enligt gällande försäkringsvillkor.
  • Sjukavbrottsförsäkring, eller Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, ersätter en försäkrad anställds andel av företagets fasta kostnader i händelse av arbetsoförmåga (sjukdom, olycksfall eller dödsfall).
  • Kund- och leverantörsavbrott kan i vissa fall ersätta förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag, men bara om ett företags kontrakterade kund eller leverantör drabbas av ersättningsbar egendomsskada, alltså ej av epidemisk karaktär.

Svar på vanliga frågor hittar du här

Vi följer händelseutvecklingen noggrant och uppdaterar kontinuerligt informationen på vår hemsida.