Hoppa till innehållet

Corona – så gäller försäkringen

Vi övervakar situationen kring Coronapandemin och rekommenderar dig att hålla dig uppdaterad hos Svenska Utrikesdepartementet (UD), Folkhälsomyndigheten och WHO.

Reseskyddet i hem- och villahemförsäkringen

Utrikesdepartementets avrådan för resor utanför Sverige med anledning av Covid-19 upphörde att gälla den 1 oktober 2021. Att avrådan upphört innebär dock inte att pandemin är över. Förutsättningarna för resor i hela världen påverkas fortfarande av pandemin och ett stort ansvar ligger på dig som resenär. Det finns länder som fortfarande har begränsningar av in- och utresemöjligheter, utegångsförbud och karantänsbestämmelser.

Det är upp till dig som resenär att hålla dig informerad om vilka regler som gäller för just din destination. Vi rekommenderar också att du håller dig informerad om reglerna för de länder du mellanlandar i. Reseförsäkring ingår för alla som har en hem- eller villahemförsäkring hos Gjensidige. I händelse av skada är det alltid de fullständiga villkoren och ditt försäkringsbrev som ligger till grund för skaderegleringen.

När gäller reseförsäkringen?

Reseförsäkringen gäller i hela världen under de första 45 dagarna av resan, räknat från avresedagen från hemorten i Sverige. För dig med Plusförsäkring eller Utökat reseskydd gäller 60 dagar. Kortare besök på hemorten, mindre än 30 dagar, där avsikten är att åka tillbaka till samma resmål, medför inte att ny 45/60-dagarsperiod påbörjas.

Gäller reseförsäkringen om jag blir sjuk i Covid-19?

Om du skulle drabbas av Covid-19 under resan ersätter försäkringen skäliga och nödvändiga kostnader för vård, resor till vård och även vissa merkostnader så som exempelvis ny flygbiljett hem om resan förlängs med anledning av sjukdomen. Merkostnader för ändrad boendeform ersätts också för dig och medföljande medförsäkrade under förutsättning att läkare på resmålet skriftligen ordinerar detta. Om UD på nytt skulle införa en reseavrådan för din destination med anledning av Covid-19 gäller försäkringen inte i något avseende för skada som har samband med just Covid-19. Detta gäller om avrådan kommer innan avresa.

Lokala beslut

Försäkringen lämnar ingen ersättning för eventuella olägenheter som lokal myndigheter kan besluta om. Det kan handla om inreseförbud, karantän, utegångsförbud och tester för Covid-19.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår för dig med Hem Plus, Villahem Plus eller om det av ditt försäkringsbrev framgår att du har tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd. Försäkringen gäller om du innan avresa tvingas ställa in din resa p.g.a. akut sjukdom eller olycksfall. Du får ingen ersättning genom avbeställningsskyddet på grund av att UD avråder från resor. Oro för att bli smittad av Covid-19 eller att du tillhör en riskgrupp ger inte ersättning.

Reseintyg

För att resa till vissa länder krävs ett särskilt intyg om reseförsäkring på engelska. Vid utfärdar standardiserade intyg till vissa länder. Under pandemin har vi uppmärksammat att fler länder kräver intyg om reseförsäkring och vi ber dig därför ansöka om detta i god tid innan avresa. För att beställa reseintyg, kontakta vår kundtjänst på 0771-326 326 eller via e-post info@gjensidige.se.

Akuta situationer

Vid akuta situationer, kan du ringa vår alarmcentral på +45 88 24 73 20. Vi har öppet dygnet runt

Så gäller tjänstereseförsäkringen

Vad gäller för resor till och från högriskområden?

Om personer vistas i ett område som under vistelsen blir klassat som högriskområde eller sätts i karantän kan tjänstereseförsäkringen lämna ersättning för vissa merkostnader för hemtransport eller rese- och boendekostnader till ett mer säkert område. Försäkringen är giltig i området under 14 dagar efter det att det klassificerats som högriskområde.

För resor till ett område som redan klassas som högriskområde gäller försäkringen endast om resan i förväg har anmälts till Gjensidige och särskild premie för detta betalats. Om inte sådan anmälan skett är försäkringen inte gällande till någon del. Om försäkring beviljats gäller den med vissa begränsningar i omfattning och ersättningsbelopp.

Hur gäller avbeställningsskyddet vid epidemi på resmålet?

Avbeställningsskyddet i tjänstereseförsäkringen gäller inte vid epidemi på resmålet.

Vad gäller om jag blir sjuk på resan?

Blir du sjuk under en tjänsteresa så gäller tjänstereseförsäkringen som vanligt, dock med begränsning enligt ovan för resmål som blir klassat som högriskområde under vistelsen.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukdomen Covid-19 gäller under smittskyddslagen och är därför inte ersättningsbar under försäkringen. Men du som har Sjukvårdsförsäkring Lagom eller Plus har fria besök hos e-vårdstjänsten Kry. Du kan vända dig till KRY för att få hjälp med bedömning och rådgivning av dina symptom. Läs mer på www.kry.se/coronavirus/

Företagsförsäkring

Så gäller avbrottsskyddet

2020-03-11 beslöt regeringen att med stöd av Ordningslagen begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med syfte att motverka pågående epidemi.

Varken pandemin i sig eller myndigheternas beslut per 2020-03-11 att begränsa allmänna sammankomster, är händelser som leder till att försäkringen kan tas i anspråk. Det är viktigt att drabbade näringsidkare i första hand söker ersättning ur allmänna medel, detta enligt gällande försäkringsvillkor.

Detta täcker avbrottsskyddet:

  • Verksamhetsavbrottet täcker främst förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag med anledning av egendomsskada på ett försäkringsställe. Verksamhetsavbrottet kan även ersätta försäkringsmässigt täckningsbidrag p g a avspärrning beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet p g a oplanerad händelse. Även här är det en specifik avspärrning vilket hindrar fysiskt tillträde till den försäkrade verksamheten, exempelvis p g a brand-/rasrisk i anslutning till butik.
  • Epidemiavbrottet täcker motsvarande förlust i det fall myndighet med stöd av livsmedelslagen eller smittskyddslagen ingriper mot det aktuella försäkringsstället om detta leder till ett avbrott i verksamheten. Gällande Corona är det viktigt att drabbade näringsidkare i första hand söker ersättning ur allmänna medel, detta enligt gällande försäkringsvillkor.
  • Sjukavbrottsförsäkring, eller Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, ersätter en försäkrad anställds andel av företagets fasta kostnader i händelse av arbetsoförmåga (sjukdom, olycksfall eller dödsfall).
  • Kund- och leverantörsavbrott kan i vissa fall ersätta förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag, men bara om ett företags kontrakterade kund eller leverantör drabbas av ersättningsbar egendomsskada, alltså ej av epidemisk karaktär.

Svar på vanliga frågor hittar du här

Vi följer händelseutvecklingen noggrant och uppdaterar kontinuerligt informationen på vår hemsida.