Patientförsäkring

Patientförsäkringen kan ge ekonomisk ersättning om du skadas i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård. Patientförsäkringen är en lagstadgad försäkring som alla vårdgivare i Sverige måste ha.

Skicka anmälan till

Gjensidige Försäkring Skadeavdelningen
Box 4430
203 15 Malmö

Anmäl patientskada

Lagen innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en patientförsäkring som täcker sådan ersättning.

Ladda ned skadeanmälan och fyll i de delar som är relevanta för händelsen.

Vi värnar om din integritet och ber dig därför skicka in din anmälan per post. Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter.

Vanliga frågor och svar

En patientskada uppkommer om man som patient drabbas av en personskada som hade kunnat undvikas när man genomgår behandling.

Vår utredning sker utifrån patientskadelagen.

Du kan fylla i en skadeanmälningsblankett direkt på vår hemsida. Du skriver ut blanketten, skriver under och skickar den till oss. Vi kan också skicka en skadeanmälningsblankett som du fyller i och skickar tillbaka till oss

Nej, i normalfallet behöver du inte göra det. Om det blir aktuellt kommer vi att kontakta dig. I de allra flesta fall kan vi beställa journaler direkt från din tandläkare/andra vårdgivare.

Det är skadans konsekvenser för just dig som avgör hur stor ersättningen blir. Ersättning lämnas enligt skadeståndslagen. Vid skaderegleringen tillämpas Trafikskadenämndens ersättningstabeller.

Vi handlägger ditt ärende under sekretess. Vi lämnar inte ut uppgifter som rör enskilda personer.

Försäkringen gäller för personskada enligt patientskadelagen som orsakas en patient under den tid som försäkringen är i kraft.

I skadeanmälan ska du skriva:

  • Vilken skada du vill anmäla
  • Var och när du vårdades när skadan inträffade
  • Av vilken orsak du sökte vård
  • Vilken slags behandling eller vård som du fick vid det aktuella tillfället och när den gavs.

Uppge vilken vårdgivare/tandläkare som du har behandlats av så att vi vet varifrån vi kan begära in journaler.

Om du har besökt andra vårdgivare/tandläkare pga skadan ber vi dig ange övriga vårdgivares namn/adress.

Vårt mål är att du ska få ett beslut om du har rätt till ersättning eller inte inom sex månader. Förseningar kan uppstå t.ex. om vi inte får journalhandlingar i tid. Om ditt ärende är komplicerat kan det också ta längre tid att utreda.

Om du har rätt till ersättning får du ett beslut med information om den fortsatta handläggningen.

Om du inte har rätt till ersättning kommer du att få en motivering till detta.

Gjensidige har ett avtal med Mavera som tillhandahåller ett brett spann av oberoende medicinska rådgivare inom olika specialiteter. Vi rådfrågar dessa specialister när det behövs.

De får ta del av din anmälan och den medicinska utredning som finns i ditt ärende. De medicinska rådgivarna är helt fristående och har inte varit inblandade i din behandling och är inte heller verksamma på den klinik som du behandlats på. Rådgivarnas roll är att göra en objektiv medicinsk bedömning utifrån de regelverk som finns.

Om du inte är nöjd med beslutet är du alltid välkommen att kontakta oss för att få en närmare förklaring till beslutet. Du kan också begära omprövning eller få ärendet prövat av Patientskadenämnden eller domstol.