Hoppa till innehållet

Patient­försäkring Fysiotera­peuterna

Patientförsäkringen kan ge ekonomisk ersättning om du skadas i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård. Patientförsäkringen är en lagstadgad försäkring som alla vårdgivare i Sverige måste ha.

Om patientskador

Lagen innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en patientförsäkring som täcker sådan ersättning.

Beskriv skadehändelsen detaljerat när du gör din anmälan, för att underlätta hanteringen av ditt ärende

Vanliga frågor och svar

Vad är en patientskada?

En patientskada uppkommer om man som patient drabbas av en personskada som hade kunnat undvikas när man genomgår behandling.

Vår utredning sker utifrån patientskadelagen.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för personskada enligt patientskadelagen som orsakas en patient under den tid som försäkringen är i kraft.

Hur fyller jag i skadeanmälan?

I skadeanmälan ska du skriva:

  • vilken skada du vill anmäla
  • var och när du vårdades när skadan inträffade
  • av vilken orsak du sökte vård
  • vilken slags behandling eller vård som du fick vid det aktuella tillfället och när den gavs.

Du kommer också att behöva ange vilken vårdgivare/tandläkare som du har behandlats av, så att vi vet varifrån vi kan begära in journaler.

Om du har besökt andra vårdgivare/tandläkare p.g.a. skadan, ange även övriga vårdgivares namn/adress.

Behöver jag skicka in mina journaler?

Nej, i normalfallet behöver du inte göra det. Om det blir aktuellt kommer vi att kontakta dig. I de allra flesta fall kan vi beställa journaler direkt från din tandläkare/andra vårdgivare.

Hur lång tid tar utredningen?

Vårt mål är att du ska få ett beslut om du har rätt till ersättning eller inte inom sex månader. Förseningar kan uppstå t.ex. om vi inte får journalhandlingar i tid. Om ditt ärende är komplicerat kan det också ta längre tid att utreda.

Om du har rätt till ersättning får du ett beslut med information om den fortsatta handläggningen.

Om du inte har rätt till ersättning kommer du att få en motivering till detta.

Hur stor blir ersättningen?

Det är skadans konsekvenser för just dig som avgör hur stor ersättningen blir. Ersättning lämnas enligt skadeståndslagen. Vid skaderegleringen tillämpas Trafikskadenämndens ersättningstabeller.

Vad har den medicinske rådgivaren för roll?

Gjensidige har ett avtal med Mavera som tillhandahåller ett brett spann av oberoende medicinska rådgivare inom olika specialiteter. Vi rådfrågar dessa specialister när det behövs.

De får ta del av din anmälan och den medicinska utredning som finns i ditt ärende. De medicinska rådgivarna är helt fristående och har inte varit inblandade i din behandling och är inte heller verksamma på den klinik som du behandlats på. Rådgivarnas roll är att göra en objektiv medicinsk bedömning utifrån de regelverk som finns.

Arbetar ni under sekretess?

Vi handlägger ditt ärende under sekretess. Vi lämnar inte ut uppgifter som rör enskilda personer.

Vad gör jag om jag inte blir nöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med beslutet är du alltid välkommen att kontakta oss för att få en närmare förklaring till beslutet. Du kan också begära omprövning eller få ärendet prövat av Patientskadenämnden eller domstol.