Hoppa till innehållet

Halvförsäkring bil

Vår trygga och prisvärda halvförsäkring är ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen. Perfekt för dig som vill ta väl hand om din bil.

Detta täcker halvförsäkring för din bil

Med en halvförsäkring är din bil ordentligt försäkrad om olyckan skulle vara framme. Medan trafikförsäkringen bara ersätter skador på annans egendom eller på annan person kan du – när väl olyckan har varit framme – med en halvförsäkring vara säker på att din bil snabbt och smärtfritt kommer tillbaka på vägen. Bland annat inkluderar försäkringen:

  • Glasskador
  • Ersättning vid brand
  • Ersättning vid stöld
  • Hjälp när motorn havererar

Allrisk Bil ingår - vad är det?

Allrisk är en slags drulleförsäkring. Den gäller t ex fått en plötslig skada på inredningen, om du tappat bilnyckeln eller råkat tankat fel.

Försäkring mot övriga kostnader

Med vår halvförsäkring har du dessutom möjlighet till ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid juridiska tvister. Försäkringen omfattar också bärgning och möjlighet att erhålla krishjälp vid en olycka. Vill du även ha ett skydd mot skador på bilens kaross och vagnskadegarantin har gått ut, rekommenderar vi vår helförsäkring.

Jämför gärna våra försäkringar med den du har idag!

Halvförsäkring

Här kan du läsa mer om vad som ingår i vår halvförsäkring. Lägger du till vårt Pluspaket för endast 99 kr/mån är du försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen.

Halvförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil.

Självrisk: 1 000 kr. Vid vissa trafikbrott är självrisken 10 % av prisbasbeloppet.

Råkar du ut för trafikolycka eller rån lämnar försäkringen ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

Självrisk: ingen.

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Samt om kortslutning på elkablar ger följdskador.

Självrisk: 1 500 kr.

Försäkringen gäller för skada på bilen genom stöld eller stöldförsök.

Självrisk: 1 500 kr.

Har bilens glasrutor spräckts eller krossats så ersätter försäkringen det. Om skada på glasruta åtgärdas genom reparation hos av Gjensidige godkänd reparatör i stället för byte av rutan är självrisken 0 kr.

Självrisk: stenskott: 0 kr, byte av ruta: 1 500 kr.

Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om du som förare råkar ut för sjukdom eller olycksfall ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet och dig till verkstad eller hemort.

Självrisk: 1 500 kr.

Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade bil ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter i bilen som motor, startmotor och styrelektronik, fram till dess att din bil är 10 år gammal eller har gått 12 000 mil.

Självrisk: om bilen har gått 0 - 6 000 mil: 1 500 kr, om den har gått 6 001 - 12 000 mil: 3 000 kr.

Är en så kallad drulleförsäkring. Den gäller om du fått en plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning, om du tappat bilnyckeln eller råkat tankat fel (gäller upp till att bilen är 15 år).

Självrisk: 1 500 kr.

Pluspaketet

Assistans gäller utan självrisk och innebär att du på plats får hjälp med bärgning av bilen till verkstad (gäller för högst 17 år gammal bil), reparation på plats, däckbyte vid punktering, transport av drivmedel, låsöppning vid till exempel förlorade nycklar eller om du låst in dem i bilen eller tre dagars fri hyrbil.

Du kan få ersättning för hyrbil i upp till 75 dagar om ditt försäkrade fordon inte kan användas på grund av till exempel att fordonet skadas i en brand, om glasrutan går sönder, om fordonet blir stulet eller om du råkar ut för en vagn- eller maskinskada. Du kan då få ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden (ej drivmedel) för hyrbil, alternativt med 150 kr/dag.

Du får ersättning alternativt helt eller delvis reducerad självrisk om du får din bil skadad av någon. Till exempel om du får dina däck sönderskurna, lacken repad eller om någon slår sönder din ruta. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr.

Om du krockar med ett djur och din bil skadas får du ersättning, alternativt helt eller delvis reducerad självrisk. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr. Krockar du med ett vilt djur ska du bifoga polisanmälan när du anmäler skadan. Krockar du med ett tamt djur behöver du endast informera ägaren.

Du kan få ersättning för den självrisk som Trafikförsäkringsföreningen tar ut om din bil blir skadad av ett okänt fordon som är trafikförsäkringspliktigt. Du behöver kunna visa att skadan är ersättningsbar enligt Trafikförsäkringsföreningens regelverk, att du har anmält skadan till oss och betalat självrisken. Högsta ersättning är 5 % av prisbasbeloppet.

Försäkringen gäller som ett komplement till trafikförsäkringen och gör att du kan få ersättning för personskada som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall till följd av en olycka i trafiken med det försäkrade fordonet, till exempel en krock. Gäller för fordonets förare och passagerare.