Hoppa till innehållet
Fält med röda blommor

Ersättning vid brännskada

Vill du ha ersättning för en brännskada? Eller vill du helt enkelt skapa trygghet genom att försäkra dig om olyckan är framme? Då ska du teckna en olycksfallsförsäkring. Försäkringen innefattar skador som sker vid olyckor, som t ex brännskador eller om du fått en skadad tand till följd av en olycka.

Vilken försäkring täcker brännskada?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse. Med olycksfall jämställs kroppsskada orsakad av solsting, värmeslag, förfrysning och smitta p.g.a. fästingbett. Total hälseneruptur samt vridvåld mot knä räknas som olycksfall även utan plötslig, oförutsedd, yttre händelse. Med kroppsskada jämställs skada på protes.

Följande anses inte vara ett olycksfall som omfattas av olycksfallsförsäkringen:

  • Smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne.
  • Skada orsakad av ingrepp, behandling, undersökning eller användning av medicinska preparat som inte beror på en olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring.
  • Tandskada orsakad av tuggning eller bitning.
  • Kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar.
  • Tillstånd som enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallsskadan utan på sjukdom, åldersförändringar, lyte eller andra sjukliga förändringar

Ersättning vid brännskada

Om den som är försäkrad drabbas av någon av nedanstående tillstånd på grund av olycksfall lämnas ersättning med ett engångsbelopp.

  • Allvarlig brännskada, minst 15% av andra graden, mätt med "Rules of Nine" eller "Lund and Browder Surface Chart"
  • Allvarlig brännskada som medför hudtransplantation om minst 5% av kroppsytan. 1% av kroppsytan är motsvarande storleken av en hand med fingrar

Rätt till ersättning uppkommer när läkare med specialistkompetens fastställt diagnosen. Ersättningen utbetalas bara en gång för samma tillstånd men försäkringen fortsätter att gälla för övriga tillstånd. Om den försäkrade på nytt drabbas av någon av angivna diagnoser eller tillstånd, utbetalas ersättning endast om samband saknas mellan diagnoserna eller tillstånden. 

Akutbehandling och sjukhusvistelse

Om den försäkrade drabbas av en olycksfallsskada som medför akut behov av inskrivning på sjukhus över natt, lämnas ersättning med ett engångsbelopp, vilket framgår av försäkringsbrevet. Om ett och samma olycksfall medför flera akuta behov av inskrivning på sjukhus över natt lämnas akutersättning högst två gånger per tolvmånadersperiod.

Ersättning lämnas om den försäkrade blir inskriven på sjukhus i Sverige över natt, för vård av olycksfallsskada som inträffat under försäkringstiden. Ersättning lämnas, med ett engångsbelopp per dygn som framgår av försäkringsbrevet, från första dagen och som längst i 365 dagar för samma olycksfallsskada. Ersättning för sjukhusvistelse lämnas inom 5 år från det att olycksfallsskadan inträffade.

Om Gjensidige

Utöver en olycksfallsförsäkring kan det vara bra att ha en sjukvårdsförsäkring. Med vår sjukvårdsförsäkring får du alltid tillgång till rätt vård. Försäkringen träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Du får kvalificerad sjukvårdsrådgivning på telefon, garanteras ett specialistbesök inom 8 dagar och vid behov skrivs du in på ett privatsjukhus inom 18 dagar.

Gjensidige är Nordens tredje största försäkringsbolag byggt av kunder, för kunder. Tillsammans har vi i 200 år försäkrat liv, hälsa och egendom. Tack vare att vi är en effektiv organisation med låga omkostnader kan vi erbjuda kvalitetsförsäkringar till konkurrenskraftiga priser. 

Läs mer

Allvarlig man i grön tröja

Vilka försäkringar bör man ha?

Olika tidpunkter i livet kan innebära olika behov av försäkringar. Lever du ensam eller med barn? Behöver du en speciell försäkring när du studerar och vad händer när du blir pensionär?

Två händer som vilar i varandra

Kan man få ersättning för ärr?

En vanlig fråga är hur stor ersättning du kan få för bestående ärr som orsakats av till exempel en olycka. Här kan du läsa mer om ersättning för ärr.

Laptop som står på en soffa i ett hem

Checklistan som minskar brandrisken

Att förebygga är enklare än att släcka. Det är viktigt att anpassa hemmet för att minska brandrisken. Här är checklistan.