Hoppa till innehållet
Ungt par framför datorn vid köksbordet

gjensidige-se.apps-int.gjensidige.io

Hemförsäkring - vad betyder försäkrings­momenten?

När du tecknar en hemförsäkring är det viktigt att du läser igenom förköp och villkor. Det är inte alltid lätt att förstå vad försäkringsmomenten betyder, men här förklarar vi mer.

Vad betyder de olika delarna i försäkringen?

 • Egendom 
  Egendomsskyddet gäller för din lösegendom. Med lösegendom menar vi dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar.
 • Reseskydd
  Reseskyddet i hemförsäkringen gäller i hela världen under resans första 45 dagar. Har du valt att teckna hemförsäkring Plus gäller försäkringen istället under resans första 60 dagar
 • Ansvarsförsäkring
  Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som privatperson krävs på skadestånd av någon som inte omfattas av samma hemförsäkring som du.
 • Rättsskydd
  Om du råkar i tvist ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.
 • Kris
  Försäkringen gäller för kostnad för behandling hos psykolog eller psykoterapeut om du drabbats av traumatiskt tillstånd till följd av t ex rån eller överfall, stöld eller brand i bostaden.
 • Överfallsskydd
  Försäkringen gäller om du som privatperson blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott. Du får ersättning för kränkning och sveda och värk med ett belopp enligt schablon.
 • Mobbning
  Innehåller krishjälp vid kränkande behandling av skolbarn.
 • Identitetsskydd
  Identitetsskyddet ger dig som försäkringstagare tillgång till våra rådgivare där du kan få information om hur du kan förebygga, upptäcka och begränsa identitetsstöld.
 • Glöm mig
  Försäkringen är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke.
 • Allrisk Lösegendom
  Allriskförsäkringen gäller för skada på eller förlust av dina saker och värdehandlingar genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, t ex om du tappar något i golvet.
 • Underförsäkringsskydd för lösegendom
  Försäkringen gäller om du under pågående försäkringsår skaffar egendom som medför att värdet av din sammanlagda egendom i bostaden överstiger försäkringsbeloppet. Du måste dock anmäla förändringen senast i samband med att din försäkring förnyas. Gör du inte det riskerar du att inte få full ersättning vid skada.
 • Elektronikskydd
  Om du får ersättning enligt egendomsskyddet görs inget åldersavdrag de två första åren på datorer, kameror, tv-apparater etc.
 • Självriskreducering
  Skyddet reducerar grundsjälvrisken eller den särskilda självrisken vid ersättningsbar brand- och stöldskada i bostad med 1 500 kr. Dvs det belopp du annars skulle betalat.
 • Utökat reseskydd
  Har du valt att teckna Utökat reseskydd gäller försäkringen i hela världen under resans första 60 dagar. Dessutom innehåller försäkringen avbeställningsskydd, ersättning om du själv eller bagaget blir försenat, om du måste avbryta resan mm.