Hoppa till innehållet

Parkerings­skada

Om du råkat ut för en parkeringsskada kan du anmäla den till oss här. Innan du hör av dig till oss ber vi dig anmäla det som hänt till Polisen. Ange diarienumret från din polisanmälan när du kontaktar oss.

Innan du börjar

Om ett okänt motorfordon skadat ditt fordon när du stått parkerad kan du få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Din möjlighet att få ersättning hänger inte ihop med din motorfordonsförsäkring utan grundas på särskilda bestämmelser i trafikskadelagen.

Normalt ska skadeanmälan göras till ditt försäkringsbolag som handlägger och besiktigar skadan för Trafikförsäkringsföreningens räkning.

Du måste själv kunna göra sannolikt att skadan har orsakats av ett okänt motorfordon och att skadan uppstod när ditt fordon stod parkerad. TFF kräver att parkeringsskador polisanmäls.

Känd part?

Om du har kolliderat med en känd part ska du anmäla kollisionsskada.

Ersättning och självrisk

Från ersättning görs avdrag med en lagstadgad självrisk som är 5 % av basbeloppet för skadeåret. Om skadan inte anmäls inom tre år, från det att du fick kännedom om din skada riskerar du att din rätt till ersättning helt eller delvis går förlorad.

Om du inte är nöjd med det beslut ditt försäkringsbolag fattat och önskar omprövning ska du skriftligen vända dig till din handläggare som skickar alla handlingar i ärendet till Trafikförsäkringsföreningen som då omprövar ärendet.

Mer om parkeringsskador kan du läsa på Trafikförsäkringsföreningens webbplats.