Ersätter försäkringen skador efter oväder?

Publicerade: 31.8.2021  |  Senast uppdaterad: 31.8.2021

Normalt sett täcks inte skada som uppkommer genom att det regnar in genom taket och inte heller om dräneringen runt huset är otillräcklig. Just de skadorna beror oftast på bristande underhåll, då tak, fasad och grund bör kunna hantera de flesta väderlekar även vid oväder. Försäkringsbolagen ser det som husägarnas ansvar att stå för normalt underhåll på huset, till exempel byta taket när materialet blivit för gammalt och utslitet. Om du inte gör det riskerar du att drabbas av nedsatt ersättning eller i värsta fall - stå helt utan.

Raining

De flesta försäkringsbolag ersätter däremot läckage genom invändiga rör eller golvbrunnar vid exempelvis onormalt skyfall. Även översvämningar där vatten som strömmar från markytan in i byggnaden kan ersättas om vattnet tar sig in genom en naturlig öppning, så som ett fönster eller en dörröppning. Ersättning lämnas dock inte om vattnet går rätt in i väggen. Vissa försäkringsbolag har tilläggsförsäkringar som kan ge bättre skydd än den vanliga standardförsäkringen, så som tillägget ”allrisk byggnad”. 

Skador på grund av extremt väder

En normal villaförsäkring (grundskyddet) kan ersätta vid flera väderrelaterade skador som kan uppstå på din villa genom extrema väderförhållanden, som till exempel storm, hagel, översvämning, blixt/åska eller snötryck och även skador på grund av extrema markrörelser. Hur de olika villaförsäkringar på marknaden ersätter/reglerar skador på villa och tomt varierar och du måste därför utgå från ditt eget försäkringsvillkor.

Om din villa skulle skadas genom extrema väder- och markförhållanden ska du alltid vända dig till ditt försäkringsbolag för att få skadan prövad då du kan få ersättning. Vid den här typen av skador kan självrisken vara betydligt högre än den normala grundsjälvrisken. 

Storm- och hagelskador

Storm och hagelskador på ditt hus ersätts via grundskyddet i villaförsäkringen. De flesta försäkringsbolag säger att stormstyrkan ska ha varit minst 21 m/sek. 

Översvämningsskador

Översvämningsskador på ditt hus kan ersättas via din villaförsäkring om det orsakats av att vattnet rinner in från markytan. Det kan ha skett genom ett fönster/en ventil eller genom att vatten tränger in i huset genom en avloppsbrunn. Kravet brukar vara att skadan ska vara ett resultat av onormal snösmältning, stigande sjö eller vattendrag. När försäkringsbolagen talar om skyfall ska det regna mer än 50 mm/dygn eller 1 mm/minut. Självrisken är oftast hög i den vanliga villaförsäkringen vid denna skadetyp, minst 10 000 kronor upp till 10 procent av skadekostnaden. Försäkringen täcker inte fuktskador som trängt igenom grunden via en källarvägg då det oftast handlar om dränering som inte varit tillräckligt god eller kanske föråldrad.

Allvarliga skador täcks av försäkringen

Om det skulle ske ett jordskalv (minst 4 på Richterskalan) eller ett bergras, lavin eller vulkanutbrott, kan ditt försäkringsbolag ersätta allvarliga skador på dina försäkrade byggnader. Däremot ersätts inte ytliga sprickor i byggnaden (kosmetiska fel om de inte avsevärt minskar funktionsdugligheten). Det du bör veta är att självrisken (det du själv betalar) varierar, den kan till exempel bli 10 procent av skadekostnaden och minst 10 000 kronor hos de olika bolagen.

Anmäl skadan så fort som möjligt

I ditt försäkringsbrev framgår vad du har försäkrat och till vilka belopp och i försäkringsbolagets försäkringsvillkor (som du enklast finner på ditt försäkringsbolags webbplats) kan du läsa mer om vad din försäkring gäller för.

Till försäkringsvillkoren